Spośród całej gamy technologii energooszczędnych, kwestie oświetlenia ulicznego wydają się najmniej upowszechnione, choć ich wpływ na naszą codzienność jest niebagatelny.

Co ciekawe, mamy w kraju instrumenty pozwalające na wsparcie inwestycyjne tego typu przedsięwzięć, choć pozostają one w cieniu innych rozwiązań, a wiedza na ich temat pozostaje niewielka. W ramach całej gamy programów nakierowanych na ograniczanie emisji dwutlenku węgla w ramach systemu zielonych inwestycji (GIS), ciekawe rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego zawiera program SOWA, oferujący wsparcie w zakresie rozwoju energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego. Program ten wdrażany jest w latach 2013–2017, a więc w tej chwili jesteśmy niejako na półmetku jego realizacji. Na realizację projektów w tym zakresie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył dość znaczny, bo wynoszący 356 mln złotych, budżet. Kwota ta rozdysponowana będzie pomiędzy wsparcie zwrotne, w kwocie 196 mln zł, oraz bezzwrotne, wynoszące 160 mln zł. Skorzystać z programu mogą jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Te zaś zostały precyzyjnie określone w dokumentacji programu i obejmują:
• modernizację oświetlenia ulicznego,
• montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
• montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

Możliwość realizacji określonej inwestycji jest obwarowana dalszymi warunkami, których spełnienie uzależnia uzyskanie wsparcia w ramach programu. (…)

Udzielenie wsparcia
Dokumentacja bardzo precyzyjnie określa zasady przyznania wsparcia. Dofinansowanie w formie dotacji (wsparcie bezzwrotne) przyznawane jest w wysokości do 45% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, w kwocie nie wyższej jak 15 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki to 18,3 mln zł, a wsparcie w tej formie to maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Należy również pamiętać, że udzielenie pożyczki uzależnione jest od przyznania dotacji. (…)
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest także osiągnięcie w wyniku przeprowadzonej inwestycji określonego efektu ekologicznego. (…)

Wydatkowanie środków w ramach programu będzie się odbywało do 31 grudnia 2015 r., jest to też data graniczna dla uznania określonych wydatków za koszty kwalifikowalne, a więc mogących zostać obję tymi wsparciem. (…)

Pierwsza kategoria wydatków obejmuje m.in. koszty audytów, wszelkiego rodzaju koncepcji technicznych, raportu oddziaływania na środowisko i wszelkich projektów budowlanych i wykonawczych.

Procedura wyboru
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu SOWA odbywa się w trybie konkursowym, natomiast w naborze ciągłym rozpatrywane są wnioski o udzielenie wsparcia w formie pożyczki. Należy jednak pamiętać, że wniosek o udzielenie pożyczki składa się równocześnie z tym o dofinansowanie w formie dotacji. Terminy składania wniosków publikowane są na stronie internetowej funduszu. O terminach konkursów fundusz informuje także w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. (…)

Bartłomiej Świderek
GLOBEnergia