Spółdzielnie energetyczne będą mogły produkować biometan. Wkrótce nowe regulacje

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Biogazownia

Z analizy think-tanku Forum Energii pt. „Zielone gazy. Biometan i wodór w Polsce” wynika, że w perspektywie do 2050 roku zapotrzebowanie w polskiej gospodarce na biometan może wynieść 91 TWh, na wodór 129 TWh, co stanowi łącznie  30 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię finalną. Ze względu na ograniczenia przestrzenne dla budowy OZE - produkcyjny potencjał wodoru ma swoje granice, natomiast biometan jest ograniczony przez ilość dostępnych surowców. Stawia to przed rządem wyzwanie zidentyfikowania możliwości zastosowania biometanu w sektorach gospodarki Polski.

Czytamy także w opracowaniu, że techniczny potencjał produkcji biometanu wynosi 107 TWh (dla porównania – zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2019 roku wynosiło 179 TWh). Realne wykorzystanie biometanu do  2030 roku może wynieść ok. 57 TWh, do 2050 roku - 91 TWh. Obecny Potencjał wytwórczy biometanu w Polsce to 24 TWh ze zgazowania biomasy suchej i 83 TWh z fermentacji beztlenowej. Koszt wyprodukowania biometanu z fermentacji beztlenowej może spaść z obecnych 303 do 270 zł/MWh w 2030 roku.

Biometan ma większy potencjał wykorzystania w polskiej gospodarce niż wodór, ponieważ nie wymaga daleko idących zmian infrastrukturalnych. Tobiasz Adamczewski, Kierownik OZE w Forum Energii, współautor analizy, wyjaśnia, że biometan może być wtłaczany do istniejącej sieci gazowej.

- Będzie to szczególnie istotne w perspektywie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach, które i tak wymagają pilnej modernizacji, np. w ciepłownictwie i elektroenergetyce. Dlatego w myśleniu o dekarbonizacji nie można zapominać o uwolnieniu potencjału biometanu, a to także wymaga precyzyjnie zaplanowanego wsparcia ­– wskazuje ekspert.

Wiele ułatwień zakłada projektowana nowelizacja ustawy o OZE

Wsparcie rozwoju branży biometanu przewiduje się w nowelizacji ustawy OZE. Projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów – poinformował w poprzednim tygodniu resort. Przewiduje się wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu i biogazu rolniczego.

Przygotowując nowe regulacje w zakresie OZE wzięto pod uwagę zobowiązania Polski do zwiększania udziału bezemisyjnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto, które wynikają z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Sygnały ze strony branży oraz doświadczenie krajów wyraźnie pokazują korzyści wynikające z rozwoju technologii biometanu. Ten zielony gaz efektywnie zmniejsza emisję CO2, co pozwala, w zależności od kierunku końcowego zastosowania, redukować emisje m.in. w transporcie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce.

Nowe przepisy, które będą wspierać rozwój sektora biometanu, wprowadzą definicję „biometanu” oraz wyłączą pojęcie „biogaz rolniczy” z definicji „biogazu”. Zostaną określone zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji biogazu lub biometanu z biogazu – prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie prowadził rejestr wytwórców biogazu. Rząd umożliwi wytwarzanie biometanu w ramach spółdzielni energetycznych oraz wprowadzi gwarancje pochodzenia dla biometanu i rozszerzy zakres przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu.

To tylko nieliczne rozwiązania, które zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji. Resort klimatu i środowiska wyjaśnia, że pojawi się wyraźne rozdzielenie tej działalności na dwa obszary, uzależnione od rodzaju surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu, tj. biogazu (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE) oraz biogazu rolniczego (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zaproponowane podejście uprości także obowiązki spoczywające na wytwórcach biometanu, w stosunku do wymogów, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji.

Redakcja: Patrycja Rapacka, Źródło: Forum Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również