Spółdzielnie energetyczne – jakie zmiany przepisów proponuje rząd?

Pod koniec 2022 roku zespół ekspertów Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zakończył prace nad zmianami w zakresie spółdzielni energetycznych, które zostaną wprowadzone do ustawy o OZE. Przedstawiamy wypracowane propozycje.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

spółdzielnia energetyczna

Zespół ekspertów działa przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 3 listopada 2022 roku. Jego głównym celem było zidentyfikowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznej, a następnie opracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze. A barier jest dużo, o czym świadczy fakt, że obecnie w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zarejestrowane są tylko 2 spółdzielnie energetyczne. Propozycje zmian zostaną włączone do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czym zajmują się spółdzielnie energetyczne?

Eksperci proponują doprecyzowanie definicji legalnej spółdzielni energetycznej oraz przedmiotu działalności poprzez wskazanie, że istotą jej działalności jest m.in. wytwarzanie energii elektrycznej. Spółdzielnie zajmują się także produkcją biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, wodoru, ciepła z instalacji OZE. Następnie ich celem jest obrót wytworzoną energią lub paliwem, ewentualnie jej magazynowanie wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej lub jej członków.

Kto może być członkiem spółdzielni?

Członkiem spółdzielni może być każdy podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej, elektroenergetycznej, sieci gazowej, lub sieci ciepłowniczej. Co więcej, może być to podmiot, do którego biogaz lub biogaz rolniczy lub biometan lub OZE są dostarczane w inny sposób niż za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej gazowej.

Obszar działania spółdzielni energetycznej będzie definiowany na podstawie punktów poboru energii wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni energetycznej, miejsc przyłączenia do wydzielonej sieci, a także miejsc wytwarzania oraz zużycia biogazu lub biogazu rolniczego lub biometanu lub wodoru.

Ponadto zostaną doprecyzowane umowy zawierane przez sprzedawcę energii z poszczególnymi członkami spółdzielni energetycznej oraz OSD. Zostanie uproszczona sprawozdawczość spółdzielni energetycznych oraz zasady rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą.

Ułatwienia dla OZE

Zespół zaproponował wprowadzenie ułatwień dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie będzie mogło odmówić wydania warunków przyłączenia dla instalacji OZE. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego energii zostaną zwolnione z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zakupu energii od spółdzielni energetycznej, o ile jednostka samorządu terytorialnego będzie jej członkiem.

Źródło: MRiRW.

Zobacz również