Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zwrócił się do Marszałka Kuchcińskiego o pomoc we wprowadzeniu poprawek do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

W piśmie wystosowanym do Marszałka Sejmu RP w dniu 14 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu donosi, że w nowym projekcie ustawy mieszkańcy zrzeszeni w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych nie zostali ujęci, a proponowane w nowym projekcie ustawy przepisy są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych niekorzystne. Stawia to pod znakiem zapytania efektywności ekonomiczną, a co za tym idzie dalsze funkcjonowanie tego rodzaju przedsięwzięć.

Prezes przywołuje przykład prosumenckich inwestycji wykonanych niedawno przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe we Wrocławiu i Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Legnicy, zaznaczając jednocześnie, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie są nastawione na zyski z instalacji OZE. Według niego brak bilansowania całości energii wytworzonej z OZE na własne potrzeby nie pozwala na jej wykorzystanie celem obniżenia opłat w częściach wspólnych budynku.

Inwestycja w odnawialne źródła energii to odczuwalna ulga dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych – jedna inwestycja w źródło o mocy do 40 kW wpływa na zmniejszenie comiesięcznych opłat nawet kilkuset rodzin.

„Mikroźródła do mocy 40 kW w spółdzielniach to, ze względów technicznych, instalacje fotowoltaiczne umieszczone na dachach wysokich budynków, a więc instalacje i urządzenia nie mające negatywnego wpływu na człowieka i otaczające środowisko.” – pisze Pan Jerzy Janowski.

Proponowane poprawki to:

– dodanie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych do grupy prosumentów – odbiorców końcowych,

– rozliczenie przez prosumenta ilości energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości tej energii pobranej z sieci elektroenergetycznej  (nie więcej jednak niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci) w stosunku 1 do 0,7 w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW (konta 7 kW zapisane w obecnym projekcie ustawy).

Źródło: sejm.gov.pl


Informacja o instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe dostępna jest na portalu GLOBEnergia.