Dla kogo dedykowane są systemy FIT i FIP?

System ten dedykowany jest dla instalacji wytwarzających energię elektryczną wyłącznie z biogazu (biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego ze składowisk odpadów, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków oraz innych rodzajów biogazu), a także dla hydroelektrowni. Poniżej przedstawiam ceny referencyjne obowiązujące w 2020 r. na podstawie trzech czynników:

  • rozporządzenia Ministra Klimatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r.,
  • okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. dla poszczególnych instalacji, które mogą korzystać z systemu FIT/FIP
  • ceny energii elektrycznej jaka obowiązuje w 2020 r. w ramach tego systemu.

W tym roku ceny referencyjne dla biogazu są dość wysokie z uwagi na planowaną przez rząd migrację biogazowni z systemu świadectw do systemu aukcyjnego. Okazję tę mogą także wykorzystać wytwórcy w małych instalacjach biogazowych i skorzystać z systemu FIT/FIP, który oferuje sprzedaż energii po cenie wynoszącej 90% ceny referencyjnej. Taka cena plasuje się w pobliżu górnej granicy ceny maksymalnej, jaką w ogóle można zaoferować w aukcjach OZE. Dodatkowym plusem systemu FIT/FIP jest, w przeciwieństwie do systemu aukcyjnego, brak zobowiązania do wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w określonym przedziale czasowym pod rygorem poniesienia kary finansowej.

Kto może skorzystać z FIT, a kto z FIP?

Z systemu FIT, który polega na sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego, korzystać mogą wytwórcy energii w mikroinstalacjach lub małych instalacjach z OZE, a więc w instalacjach o mocy do 500 kW. Z systemu FIP korzystać mogą natomiast wytwórcy w instalacjach o mocy powyżej 500 kW do 1 MW, którzy w ramach tego systemu sprzedają energię elektryczną do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany. Otrzymują oni również dopłatę wynoszącą 90% wartości ujemnego salda, czyli różnicy między ceną referencją a cenami na rynku energii.

SYSTEM FIT

Instalacja do 500 kW Cena referencyjna Cena FIT/FIP
biogaz rolniczy 650 zł/MWh 585 zł/MWh
biogaz rolniczy CHP 760 zł/MWh 684 zł/MWh
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 560 zł/MWh 504 zł/MWh
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów CHP 620 zł/MWh 558 zł/MWh
biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 420 zł/MWh 378 zł/MWh
biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków CHP 510 zł/MWh 459 zł/MWh
biogaz inny 470 zł/MWh 423 zł/MWh
biogaz inny CHP 530 zł/MWh 477 zł/MWh
hydroenergia 620 zł/MWh 558 zł/MWh

Ceny referencyjne i ceny FIT 

SYSTEM FIP
Instalacja powyżej 500 kW do 1 MW Cena referencyjna Cena FIT/FIP
biogaz rolniczy 590 zł/MWh 531 zł/MWh
biogaz rolniczy CHP 700 zł/MWh 630 zł/MWh
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 550 zł/MWh 495 zł/MWh
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów CHP 610 zł/MWh 549 zł/MWh
biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 385 zł/MWh 346,5 zł/MWh
biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków CHP 475 zł/MWh 427,5 zł/MWh
biogaz inny 435 zł/MWh 391,5 zł/MWh
biogaz inny CHP 495 zł/MWh 445,5 zł/MWh
hydroenergia 560 zł/MWh 504 zł/MWh

Ceny referencyjne i ceny FIP

Systemy wsparcia dla nowych i dla starych instalacji OZE

Z systemu FIT/FIP korzystać mogą zarówno nowe instalacje, jak i te, które korzystały już z innych systemów wsparcia. Zasadą jest, że łączny czas korzystania z systemów wsparcia nie może przekroczyć 15 lat. W przypadku instalacji, dla których zostały wydane świadectwa pochodzenia, okres 15 lat liczy się od pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z OZE potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak, niż od dnia 1 października 2005 r.
Udział w tym systemie jest dobrą alternatywną dla systemu świadectw lub systemu aukcyjnego w szczególności z uwagi na wysokie ceny referencyjne obowiązujące w tym roku. Nie znamy jeszcze cen referencyjnych, jakie będą obowiązywały w roku 2021 r. Mając jednak na uwadze tendencję ustawodawcy do obniżania cen referencyjnych z roku na rok, warto rozważyć złożenie deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie jeszcze w roku 2020.

Zmiany w systemach FIT i FIP – biogazownie i hydroelektrownie

Ostatnia duża nowelizacja ustawy OZE z 2019 r. wprowadziła do systemu FIT/FIP szereg zmian, m.in. dopuszcza ona instalacje biogazowe do mocy 1 MW do systemu, a także (w systemie FIP) zwiększa dopuszczalną moc instalacji biogazowych oraz elektrowni wodnych do 2,5 MW. Ponadto, w przypadku instalacji korzystających z systemu FIT, podniesiona zostanie stała cena do wartości 95% ceny referencyjnej. Jednakże powyższych zmian nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji przez Komisję Europejską o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, Komisja Europejska nie wydała stosownej decyzji.

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania deklaracji o przystąpieniu do systemu FIT/FIP lub przeniesienia do niego Państwa istniejącej instalacji, warto skontaktować się ze specjalistą w tej sprawie.

Piotr Szwarc

Adwokat, Specjalista ds. energetyki odnawialnej
CCLaw Creative Consultants Law Firm