Z chwilą przystąpienia do UE, Polska stała się beneficjentem Funduszy norweskich i EOG. Wsparcie przekazywane jest jako bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a środki pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Kolejna, trzecia już edycja Funduszy Norweskich w sektorze środowisko realizowana jest poprzez Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Podpisanie umowy dot. Programu ,,Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Funduszy Norweskich i EOG, źródło: gov.pl

O programie

Łączna wielkość środków przeznaczonych na realizację Programu w sektorze środowiska wyniesie niemal 156 mln euro. Środki zostaną rozdysponowane w trzech obszarach:

  • Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne (alokacja: 112 mln euro)
  • Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany (alokacja: 29 mln euro).
  •  Środowisko naturalne i ekosystemy (alokacja: 14 mln euro).

W ramach obszaru poświęconego energetyce odnawialnej, zostaną przeprowadzone takie działania jak głęboka termomodernizacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej, budowa lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła, budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy pochodzenia rolniczego i leśnej, budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną, czy podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Ważny dzień

Jak podkreślał Minister Kurtyka, podpisanie umów to ważny dzień dla sygnatariuszy porozumienia, a przede wszystkim dla beneficjentów projektów środowiskowych Programu. Wdrażanie programu było przygotowywane przez dwa lata, przy konsultacjach z partnerami i analizach polskich potrzeb. Resort zdefiniował cele środowiskowe, mając na uwadze walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Wsparcie NFOŚiGW

Program zostanie dodatkowo wzmocniony wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz przeznaczy dodatkowe 115 mln euro, które zostaną przeznaczone dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jako współfinansowanie pożyczkowe do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

źródło: gov.pl

Redakcja GLOBEnergia