Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii opublikowanej w dniu 13 listopada 2013 r.

W  opinii  PIGEO  projekt  ustawy  wymaga  daleko  idących  zmian,  a  w  szczególności  musi,  poprzez szczegółowe  rozwiązania regulacyjne,  zapewnić  kluczowe  elementy  dla  zrównoważonego  rozwoju  źródeł rozproszonych oparte o poniższe uwagi:

Pobierz plik.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej