SPIUG na prośbę Ministerstwa Rozwoju przygotował i przedstawił opinie na temat propozycji projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż 500 kW. Stowarzyszenie wyraża radość, że przedstawione przez nie argumenty zostały uznane i znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanych przepisach.

Proponowane rozwiązania to:

  • wyeliminowanie możliwości montażu tzw. rusztów do górnego zasypu w kotłach spełniających wymagania nowych przepisów, które pozwalałyby na spalanie paliw niespełniających norm jakościowych,
  • pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw, ale przed wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego kotłów na paliwa stałe,

Jako najważniejsze kryteria doboru technologii grzewczej rekomenduje się:

  • dostępność źródła ciepła i paliwa w danej lokalizacji, a także możliwość zastosowania w połączeniu z nim technologii bezemisyjnych,
  • minimalna ilość emisji szkodliwych substancji.

Według SPIUG przygotowywane regulacje powinny preferować w pierwszej kolejności bezemisyjne źródła ciepła bez wskazywania na technologię, uwzględniając odnawialne źródła energii takie jak: biomasa (grupa kotłów na paliwa stałe), geotermia głęboka, geotermia płytka (grupa pomp ciepła), ciepło z otoczenia (grupa pompy ciepła), energia słoneczna (grupa instalacji kolektorów słonecznych) w połączeniu z sezonowymi magazynami ciepła. Proponuje się również wykorzystanie doprowadzanych bądź już istniejących przyłączy gazowych jako niskoemisyjnego i ekonomicznego paliwa grzewczego, oraz sieci c.o. ze szczególnym naciskiem na konserwację i utrzymanie istniejącej infrastruktury przed ich dalszą rozbudową tak, aby zapewnić przyłączonym już odbiorcom odpowiedni poziom zaopatrzenia w ciepło. Wykorzystanie nieskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, spełniające wymagania 5. klasy dopuszczalne powinno być jedynie przy założeniu, że spalane w nim będzie kwalifikowane paliwo stałe, spełniające określone normy.

O pomyśle na stworzenie, w ramach pomocy najuboższym, programu ogrzewania elektrycznego, gdzie stworzona zostałabym specjalna taryfa grzewcza, SPIUG pisze, że pomysł ten powinien zostać potraktowany wyłącznie kompleksowo i że mógłby być to sposób na rozwiązanie problemu wykorzystania energii elektrycznej z OZE. Zwraca się uwagę także na rozwój sezonowych magazynów ciepła, które pozwoliłyby na powrót wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania, zarówno w skali domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i ciepła systemowego. Według SPIUG należy także pamiętać o bardziej zamożnych użytkownikach, którzy mogliby chcieć zainwestować w pompę ciepła, mając do dyspozycji specjalną taryfę dla energii elektrycznej.

Opracowane na podstawie: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych