Druga odsłona

31 marca br. rusza druga odsłona programu Stop Smog. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się  gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim. NFOŚiGW informuje, że już ok. 30 samorządów jest zainteresowanych złożeniem wniosku na nowych zasadach.

Wnioskodawcy mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

– Ostatecznym beneficjentem Stop Smog są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski.

MKiŚ wraz z NFOŚiGW przejęło od 1 stycznia 2021 r. z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie programu Stop Smog. Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie do programu Stop Smog. Są to przede wszystkim:

– umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
– wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
– dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
– wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
– poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
– rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;
– zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
– zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2 proc do 1 proc. lub 20 budynków);
– zmniejszenie z 50 proc. na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
– skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Pierwszy nabór

Program Stop Smog jest przewidziany na lata 2019-2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł (po wykorzystaniu ponad 37 mln zł, na 2021 r. zostaje do rozdysponowania ok. 142 mln zł). W latach 2022-2024 planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog.

Efektem pierwszego naboru w programie Stop Smog jest siedem porozumień, które podpisały: Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów. To w sumie ponad 54 mln zł – w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin – na inwestycje w ok. 1,1 tys. budynków. W obecnie uruchamianym naborze wniosków, patrząc na dostępną alokację środków finansowych, z programu może skorzystać kolejnych 70 gmin (liczba gmin zależy od wartości składanych wniosków przez poszczególne jednostki).

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia