Świadectwa efektywności energetycznej – ważne zmiany od kwietnia

Już wkrótce w życie wejdą ważne zmiany w zakresie efektywności energetycznej, które obejmą sektor budownictwa. Świadectwa efektywności energetycznej dla budynków będą obowiązkowe do przedstawienia przy wynajmie i sprzedaży lokalu, także mieszkalnego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Już za kilka miesięcy, bowiem 28 kwietnia 2023 roku, wejdzie w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa Budowlanego. Zmiany wprowadzają ważny obowiązek, które obejmie miliony Polaków. Chodzi o posiadanie świadectwa energetycznego dla danego budynku, w tym lokalu mieszkalnego. Taki dokument będzie trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajęty. Co ważne, nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo nie musi być sporządzone, jeżeli budynek lub część budynku (lokal) nie będzie przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Oznacza to, że obowiązkiem nie zostaną objęte „z automatu” wszystkie budynki w Polsce.

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Dokument jest ważny przez 10 lat, ale może stracić ważność wcześniej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo traci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Efektywność energetyczna budynku w ogłoszeniach

Informacje o efektywności energetycznej budynku będą musiały być zawarte w ogłoszeniu o sprzedaży i wynajmie mieszkania. W ogłoszeniu będzie trzeba podać m.in. wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

WAŻNE! Brak świadectwa energetycznego grozi grzywną oraz postępowaniem w sprawie o wykroczenie.

Jakie korzyści daje świadectwo efektywności energetycznej?

Świadectwo to przede wszystkim rzetelna i wiarygodna informacja o np. poziomie konsumpcji energii i ciepła w budynku. W ogłoszeniach często podaje się, że budynek (np. dom) jest efektywny energetycznie, ale nie są wskazywane jego parametry. Już ten element powoduje, że nierzadko sprzedający zawyżają cenę domów. Świadectwo będzie więc jednym z benchmarków w zakresie kreowania cen budynków na rynku.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, money.pl

Zobacz również