Nowy dokument przedstawiony przez resort klimatu i środowiska to projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2022 roku. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE.  Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Udział bez zmian

Minister klimatu i środowiska proponuje przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w 2021 roku, tzn. 19,5 proc. dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5 proc. dla tzw. „błękitnych certyfikatów” (z biogazu rolniczego). Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do utrzymania stabilności i przewidywalności warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców partycypujących w systemie świadectw pochodzenia.

Przy określeniu proponowanego udziału wzięto pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z OZE w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość cen energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Nadpodaż świadectw pochodzenia

Resort zaznacza, że w podjętym działaniom regulacyjnym, od końca 2018 roku cena zielonych certyfikatów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w przedziale 125–150 zł/MWh. Stabilizację na rynku świadectw pochodzenia potwierdza jednocześnie obserwowana w ostatnich latach systematyczna redukcja nadpodaży świadectw pochodzenia z poziomu około 23,2 TWh na koniec 2017 roku do 19,5 TWh na koniec 2020 roku.

Bieżąca nadpodaż jest nadal bardzo wysoka (na poziomie rocznej produkcji energii elektrycznej w systemie zielonych certyfikatów), w związku z czym konieczne jest dalsze ograniczenie tego zjawiska oraz zachowanie dotychczasowej równowagi podaży i popytu na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. W opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, konieczne jest utrzymanie obowiązującej wysokości obowiązku, która pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia.

Na sytuację na rynku zielonych certyfikatów istotny wpływ ma nie tylko ich podaż, lecz także cena energii elektrycznej. W przypadku jej cen na rynku konkurencyjnym można zauważyć, że w 2020 roku trend wzrostowy został nieco zahamowany na skutek pandemii COVID-19 i związanego z nią spadku zużycia energii. Należy jednak przypuszczać, że z uwagi na czynniki zewnętrzne, zjawisko wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej będzie dalej postępować.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w związku z zakończeniem w roku 2021 partycypacji w systemie świadectw pochodzenia kolejnej części podmiotów (zakończenie 15-letniego okresu wsparcia) oraz z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje dalszy spadek nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów.

Niewykluczona korekta

Resort zaznacza, że w przypadku analogicznego rozporządzenia wyznaczającego wielkość obowiązku na kolejny rok lub lata kalendarzowe, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia stosownej korekty uwzględniającej zachodzące zmiany i stopniowe zmniejszanie poziomu obowiązku.

System świadectw w Polsce

System świadectw pochodzenia to jeden z trzech systemów wsparcia OZE w Polsce. W zamian za generację “zielonej energii” producenci otrzymują tzw. zielone certyfikaty, które mogą zostać sprzedane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma możliwość interwencji na rynku certyfikatów poprzez ustanowienie wielkości udziału ilościowego sumy energii wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej OZE tj. określenia proporcji energii elektrycznej, którą przedsiębiorstwa obrotu energią muszą pozyskać z OZE.

Po 1 lipca 2016 roku  wytwórcy energii w nowych instalacjach OZE nie mogą ubiegać się o partycypację w systemie wsparcia opartym o świadectwa pochodzenia, przy czym funkcjonujące już w nim instalacje mogą migrować do innych systemów wsparcia, tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

Redakcja GLOBEnergia