System opustów dla prosumentów uczestniczących w programach parasolowych – Prezydent RP podpisał ustawę

22 lutego 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o OZE. Dokument wprowadza ułatwienia dla beneficjentów programów parasolowych dotyczących fotowoltaiki, realizowanych przez samorządy. Przyszli prosumenci zaczęli rezygnować z udziału w projektach na skutek informacji o zmianie systemu rozliczenia z energii wyprodukowanej w OZE na mniej korzystny. Regulacje mają pomóc samorządom w rozliczeniu się z unijnych dofinansowań. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą z dnia 27 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulacje mają na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Nowelizacją dodaje się pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotowy przepis przewiduje, że osoba, która zawarła w terminie do dnia 31 marca 2022 roku umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje program w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także złożyła prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Prosument będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie

Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje program parasolowy, oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 

Na łamach GLOBEnergia.pl obserwowaliśmy proces prac nad nowelizacją ustawy, która była długo oczekiwana w szczególności przez samorządy. Obecnie ponad 840 gmin realizuje programy parasolowe, które mogą objąć nawet 94 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych w skali całego kraju. 16 lutego Senat przyjął ustawę o OZE z dnia 27 stycznia 2022 roku bez poprawek. W trakcie jej procedowania padły słowa krytyki, że na skutek chaotycznego wprowadzenia zmiany systemu rozliczeń prosumentów, poprawka samorządowa nie została przyjęta w ramach poprzedniej nowelizacji. W efekcie rząd musiał przygotować dedykowaną samorządom nowelizację.   

Z wyjątkiem inwestorów, których dotyczy podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o OZE, zmiana systemu opustów na net-billingowy obejmie wszystkich inwestorów, którzy zgłoszą do OSD przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej po 31.03.2022 roku. W efekcie, net-billing zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Jak będzie wyglądał? Przeczytaj nasz przewodnik po nowym systemie rozliczeń prosumentów!

Źródło: Kancelaria Prezydenta

Zobacz również