Szczegóły dofinansowania z PROW na OZE – przewodnik

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", planowane jest uruchomienie programu doifnansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
Jakie instalacje będą wpierane?
Program będzie wpierał operacje zlokalizowane na terenach wiejskich w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych.
Na wsparcie mogą liczyć projekty:
- instalacji fotowoltaicznych
- pomp ciepła
- generatorów wiatrowych
- kolektorów słonecznych

Kto może się starać o dofinansowanie?
Beneficjentem dotacji będą mogły być gminy z wyłączeniem miast
(miejscowości) liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, które wykorzystają
pieniądze na montaż mikroinstalacji na zarządzanych przez nie budynkach, ale także na domach swoich mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w gminnym projekcie.
Wsparciem będą objęte budynki użyteczności publicznej, które stanowią własność gminy (budynki administracji publicznej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, ośrodki zdrowia, obiekty sportowe itp.).

Ile można otrzymać?
Budżet projektu to 22 750 000 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
- 90 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:
- 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 
Koszty kwalifikowane podlegające dotacji:
- zakup instalacji odnawialnych źródeł energii
- zakup prac instalacyjnych i budowlanych niezbędnych do realizacji
inwestycji
- opracowanie dokumentacji technicznej (PFU, wniosek o dofinansowanie,
projekt techniczny)
- nadzór inwestycyjny
 
Program przewiduje również udzielanie zaliczek, które mogą wynieść do 50% wysokości dofinansowania a ich rozliczenie musi nastąpić do trzech miesięcy od ich wypłacenia.  Wydatkowanie środków przewidziano do końca września 2015 r.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków?
Planowany termin uruchomienia naboru wniosków to 13-24 kwietnia 2015 r. 

Gdzie można składać wnioski?
Organami u których można składać wnioski są sekretariaty wydziałów 
Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędów Marszałkowskich województw na terenie których przewidziana będzie lokalizacja inwestycji.

„Zaprojektuj i wybuduj”
Gmina, na etapie składania wniosku o dofinansowanie  nie musi posiadać technicznej dokumentacji inwestycji. Jedynym wymaganym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest  Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) określający wymagania inwestora w stosunku do planowanego projektu.