W związku z panującą pandemią część firm z branży OZE boryka się z brakami magazynowymi
bądź problemami z dostępem do komponentów produkowanych w Chinach. Spowolnienie
wywołane zamknięciem czy przestojami w zakładach produkujących urządzeń energetyki
odnawialnej może powodować opóźnienie w realizacji instalacji oraz przyłączenia jej do sieci
elektroenergetycznej. Zmiany wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej nowelizujące ustawę o OZE dotyczą w szczególności uczestników systemu aukcyjnego i systemu taryf FiT/FiP

Tarcza antykryzysowa a zapisy dot. OZE

“Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość składania wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, wydłużających terminy dla dwóch kategorii wnioskodawców:

 • dla podmiotów składających deklarację o zamiarze sprzedaży sprzedaży niewykorzystanej
  energii elektrycznej
 •  dla podmiotów składających oferty aukcyjne

Dokonując rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu ( art. 70ba – sprzedaż
niewykorzystanej energii / art. 79a ust – złożenie ofert aukcyjnych), Prezes URE uwzględnia na
korzyść wytwórcy okoliczność, w której:

 • opóźnienie dotyczące dostaw urządzeń instalacji OZE, lub
 • opóźnienie dotyczące dostaw elementów niezbędnych do jej budowy, lub
 • opóźnienie realizacji instalacji oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, przy realizacji
  odbiorów lub rozruchu instalacji OZE lub
 • opóźnienie w uzyskiwaniu koncesji czy wpisu do rejestrów

jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Szczegóły wniosku

Wniosek składany do Prezesa URE musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
 2. Określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania (określonego w art. 70b ust. 4 pkt. 1 lit d Ustawy o OZE ( dla sprzedaży niewykorzystanej energii) art. 79 ust. 3 pkt 8 lit a.)
 3. Wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;
 4. Oświadczenie dostawcy lub dostawców wchodzących w skład instalacji odnawialnego
  źródła energii lub wnioskodawcy – potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub
  rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami o których mowa w art. 83 ust. 3ba
 5. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy,( określony w art. 70b ust 4 pkt. 1 lit e)
 6. Zaktualizowaną gwarancję bankową o której mowa w ( dla sprzedaży niewykorzystanej energii – art. 70b ust 6 / dla systemu akcyjnego art.78 ust 4 ) o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

Kiedy Prezes URE podejmie decyzję odmowną?

Prezes URE odmawia przedłużenia wniosku w jeśli:

 • wniosek nie spełnia powyższych wymagań formalnych
 • wytwórca złoży wniosek później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania
  ( dla sprzedaży niewykorzystanej energii art. 70b ust 4 pkt 1 lit.d / dla aukcji – art 79 ust.3 pkt 8 lit.a)
 • nie wystąpi żadna z okoliczności określonych w art. 83 ust. 3ba

Na postanowienie Prezesa URE przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Co
oczywiste w obecnej sytuacji, rozpatrzenie zażalenia może nastąpić z dużym opóźnieniem ze
względu na tryb działania sądów.

Dodatkowe zmiany wporwadzone nowelizacją

Znowelizowane zostają również odpowiednio przepisy związane z biegiem terminu możliwego do
przedłużenia nowelizacją przykładowo:

 • art. 83 ust 3c – Instalacja odnawialnego źródła energii o której mowa w art. 72 ust 1, dla której nie zostało spełnione zobowiązanie o którym mowa w art. 79 ust.3 pkt 8 z uwzględnieniem
  przedłużenia terminu o którym mowa w art. 79a ust. 1 może ponownie zostać objęta ofertą w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł z odnawialnych źródeł energii po upływie 3 lat, licząc od dnia w którym zobowiązanie stało się wymagalne. art. 92 ust 6a. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania o którym mowa w art. 79 ust. 3. pkt. 8 z wyłączeniem przedłużenia terminu o którym mowa w art. 79a ust. 1 przepisów ust. 1-6 nie stosuje się.
 • art. 84 „Tarczy” –  Wobec wytwórców energii z OZE, którzy wygrali aukcje oraz wytwórców,
  którym wydano zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej nadwyżki energii przed wejściem w życie „Tarczy” ustawę stosuje się z zachowaniem brzmienia wprowadzonego 1 kwietnia 2020.

Przedłużenie terminu świadectw kwalifikacyjnych eksploratorów sieci, urządzeń i instalacji
określono w art. 31x „ Tarczy” mianowicie wydłużono do 31.12.2020 termin ważności świadectw,
które tracą ważność w okresie od dnia 1.3.2020-30.06.2020, zaś te, które wydano w powyższym
okresie lub wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Słowem podsumowania…

Nowelizacja wprowadzona Tarczą Antykryzysową umożliwi wytwórcom energii, którzy wskutek
sytuacji panującej w związku z COVID-19 nie zachowaliby ustawowo przewidzianych terminów
związanych z udziałem w aukcji OZE, czy też sprzedażą niewykorzystanej energii, udział w
procedurach. Rozwiązanie takie z pewnością przyniesie również ulgę po stronie wykonawców,
którzy zobowiązując się do wykonania instalacji w określonym czasie, mogliby ponosić
ewentualne konsekwencje z tytułu utraconych korzyści (czy to z systemu aukcji czy sprzedaży
niewykorzystanej energii) zleceniodawcy, ze względu na opóźnienia związane z przebiegiem prac
instalacyjnych.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz. U. 2020.261 t.j
3. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2020
poz 568.

Katarzyna Puchała

Prawnik, autorka publikacji o tematyce prawa energetycznego i klimatycznego