Taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd została zaakceptowana częściowo, wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki jakościowej.

W sumie dla wszystkich OSD średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.

Jednocześnie Prezes URE w dniu 15 grudnia 2016 r. zatwierdził trzem przedsiębiorstwom – pełniącym funkcję sprzedawców z urzędutaryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Jako ostatnia 16 grudnia została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót, z powodu opóźnienia w dostarczeniu do URE uzasadnionego wniosku.

Średnio dla odbiorców czterech sprzedawców z urzędu spadek cen w obrocie wynosi 4,6%.  Spadek cen energii elektrycznej wynika głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz cen „zielonych certyfikatów”.

Wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu stawek opłaty przejściowej, które zamieszczone zostały w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz z nowej stawki opłaty OZE na nadchodzący rok kalendarzowy, która wyniesie 3,70 zł netto/MWh i w stosunku do tegorocznej stawki wzrośnie prawie o połowę.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia poniższa tabela. Przedstawione w dwóch ostatnich kolumnach skutki zmian rachunków, obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających energię elektryczną w grupach G11 i G12 – dla średniego zużycia energii w kraju w 2015 r. – co w przybliżeniu odpowiada rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3-osobową rodzinę.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku w grupie G11 przy średnim zużyciu 1777 kWh Łączna zmiana rachunku w grupie G12 przy średnim zużyciu 3335 kWh
% % % % %
ENEA Operator Sp. z o.o./ ENEA SA 5,2 5,6 – 4,8 1,7 – 0,04
ENERGA Operator SA/ENERGA Obrót SA 4,2 4,5 – 4,3 2,14 0,56
PGE Dystrybucja SA/PGE Obrót SA 6,1 6,8 – 4,6 od 2,56 do 3,86 od -2,88 do 1,76
TAURON Dystrybucja SA/TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 6,0 6,0 – 4,7* od 1,43 do 2,13* od -0,27 do 0,16*
innogy Stoen Operator** 6,6*** 6,9*** ** ** **
RAZEM 5,6 5,9 – 4,6****

*skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. (Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

**przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.

***dla innogy Stoen Operator taryfa została zatwierdzona tylko w części dotyczącej stawki jakościowej, stawki OZE i stawek opłaty przejściowej.

**** średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. oraz innogy Polska SA.

Uwaga – dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców w grupach G11 i G12  podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie cen i stawek opłat na poszczególnych obszarach.

Opracowanie na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki