8 czerwca, Andrzej Kaźmierski podał do wiadomości publicznej założenia nowelizacji ustawy o OZE.

Spotkanie, podczas którego rozmawiano o kolejnych zmianach w ustawie o odnawialnych źródłach energii odbyło się podczas Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

Nowelizacja ustawy OZE – założenia

Z założenia, nowo przygotowywana nowelizacja ma doprecyzować niektóre definicje ustawy. Zapowiadane  jest również wprowadzenie zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie. Ministerstwo Energii chce również dokonać zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do podziału na tzw. koszyki aukcyjne.

Zlikwidowane będą zbędne elementy w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE. Obok systemu aukcyjnego wprowadzone zostaną zmiany systemu dla odbiorców końcowych: Feed-in-Tariff (FIT) i Feed-in-Premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dedykowanego dla mikro i małych instalacji OZE. Będą one jednak tylko dla tych producentów, którzy wykorzystują stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW.

Nowelizacja ustawy OZE – Zmiana w definicji mikroinstalacji

Przygotowywana nowelizacja ustawy proponuje nową definicje mikro i małych instalacji OZE:

Mikroinstalacja będzie to instalacja OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW i mocy cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.

Mała instalacja będzie to instalacja OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 500 kW oraz mocy cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW.

Oprócz zmiany definicji mikro i małych instalacji OZE, zaproponowano zmiany definicji hybrydowej instalacji OZE i definicji modernizacji. Zaproponowano też nową regułę kumulacji pomocy publicznej.

Nowelizacja ustawy OZE – Założenia FIT i FIP

Jak wynika z prezentacji Andrzeja Kaźmierskiego, wprowadzone zostaną taryfy Feed-in-Tariff (FIT) i Feed-in-Premium (FIP), jednak tylko dla wybranych źródeł energii. Wśród tych wybranych nie ma fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Jak przedstawił Andrzej Kaźmierski, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, będący przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie

  • biogaz rolniczy,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
  • biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
  • biogaz inny niż określony powyżej,
  • hydroenergię

– będzie mógł sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną po stałej cenie zakupu.

W ramach propozycji wprowadzenia taryf Feed-in-Premium (FIP) dla większych wytwórców, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie

  • biogaz rolniczy,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
  • biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
  • biogaz inny niż określony powyżej,
  • hydroenergię

– będzie mógł sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną wyłącznie innemu podmiotowi niż sprzedawca zobowiązany . Co więcej, temu wytwórcy będzie przysługiwało prawo pokrycia ujemnego salda, analogicznie jak w systemie aukcyjnym.

Stała cena zakupu, dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii ma wynosić 80% ceny referencyjnej dla danego źródła, obowiązującej w danym roku, oraz obowiązującej na dzień złożenia deklaracji.

Źródło: sejm.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia