Testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej dostępna na stronie URE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej dostępna na stronie URE!

24 maja 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Regulacji Energetyki udostępniona została testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Jest to narzędzie informatyczne, za pośrednictwem którego przeprowadzane będą aukcje sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii przyjętą w roku 2015. Dostęp do wersji testowej platformy zapewniony będzie do dnia 14 czerwca 2016 r.
W podanym zakresie czasowym przeprowadzony zostanie I etap zewnętrznych testów aplikacji, w ramach którego Użytkownicy będą mogli:
• zarejestrować konto Użytkownika (utworzyć profil Użytkownika),
• wysłać wniosek o dopuszczenie instalacji do udziału w aukcji,
• wysłać deklarację o przystąpieniu danej instalacji do aukcji.
Prawidłowe wykonanie powyższych czynności umożliwi  Użytkowników udział w drugim etapie testów aplikacji. Warunkiem aktywacji konta Użytkownika jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wysłanie co najmniej jednego wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub co najmniej jednej deklaracji o przystąpieniu do aukcji.
Dane, które zostaną przedstawione przez Użytkowników w fazie testów, np. oznaczenie nazwy wytwórcy, jego siedziby, numeru wpisu do właściwego rejstru czy nazwy instalacji nie zostaną poddane weryfikacji ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Muszą one jednak spełniać obowiązujące w tym względzie wymagania jak np. odpowiednia długość numeru NIP czy REGON.
II etap testów zewnętrznych przewidziany jest na koniec czerwca 2016 r. i przewiduje udostępnienie pozostałych funkcjonalności IPA, w tym również organizację aukcji symulacyjnej.
Warto zwrócić uagę na fakt, że w kolejnej fazie testów będą mogli wziąć udział ci Użytkownicy, którzy będą „dysponować” instalacją odnawialnego źródła energii, dla której Administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację złożone podczas I-ego etapu testów. Wynika z tego, że wnioski i deklaracje powinny być zgodne z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (np. nowe, niezmodernizowane o mocy do 1 MW; istniejące, niezmodernizowane o mocy pow. 1 MW).
Źródło: ure.gov.pl