„Wszystkie strategie polityczne należy kształtować w otwartej, przejrzystej debacie z udziałem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich poziomach, aby można było zapewnić ich pomyślne wdrożenie i trwałe efekty.”

 
Zdanie to zapisano w Analizie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W myśl tego przesłania w imieniu koalicji organizacji Energetyka Obywatelska, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wystosowała list do Marszałka Sejmu wraz z listą ponad 5300 nazwisk osób podpisanych pod petycją. W piśmie  zwrócono uwagę m.in. na niezrozumiały fakt braku akceptacji przez posłów systemu wsparcia mikroinstalcji OZE w postaci taryf gwarantowanych, który sprawdził się już w wielu krajach. Organizacje apelują, aby szansa dla polskich prosumentów nie została zmarnowana i domagają się wsparcia energetyki obywatelskiej. 
 
W nawiązaniu do petycji zainicjowanej przez koalicję organizacji Energetykę Obywatelską, autorzy listu raz jeszcze poprosili o zrozumienie i poparcie, apelując o odrzucenie „kompromisowej” poprawki przyjętej przez Senat RP i ponowne rozpatrzenie „poprawki prosumenckiej” pierwotnie przyjętej przez Sejm. Prośby te wynikają z troski o niezależność narodową popartą wiedzą merytoryczną. 
Treść listu:

Szanowny Panie Marszałku,
Po przyjęciu przez Sejm wniosku mniejszości dotyczącego wprowadzenia cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w dniu 16 stycznia 2015r., wśród obywateli RP pojawiła się nadzieja na poszerzenie sfery wolności na sektor energetyki. Nadzieja, która została zgaszona przez Senatorów, którzy podczas prac nad Ustawą o OZE odrzucili tzw. „poprawkę prosumencką” proponując jednocześnie ich zdaniem rozwiązanie kompromisowe. Niezrozumiałym jest dla nas fakt, że pro-obywatelskie rozwiązanie w postaci taryf gwarantowanych, sprawdzone w wielu krajach, jest tak trudnym do zaakceptowania przez polityków. Ta historyczna szansa dla polskich prosumentów nie może zostać zmarnowana. Apelujemy o wsparcie energetyki obywatelskiej.
 
Nie bez powodu w ostatnich dniach w mediach społecznościowych i poza nimi pojawiło się wiele inicjatyw popierających rozwój OZE w Polsce. Liczne apele i petycje kierowane do Posłów i Posłanek są wyrazem świadomości obywateli, którzy uważają, że wsparcie dla mikroinstalacji OZE w formie taryf gwarantowanych to ogromna szansa na zrównoważony rozwój, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. Na dowód szybko rosnącego poparcia dla energetyki obywatelskiej w naszym kraju do niniejszego pisma załączona zostaje treść petycji umieszczonej na portalu Zmieńmy.to wraz z listą ponad 5300 nazwisk Polaków, którzy podpisali się pod apelem. Ta grupa to zaledwie wierzchołek góry lodowej społeczeństwa, które kieruje się zdrowym rozsądkiem, świadomością konieczności wdrażania postępu technologicznego w trosce o przyszłość i bezpieczeństwo Polski. 
 
Wyrażamy głęboką nadzieję, że zarówno Pan jak i Posłowie zasiadający w Sejmie, nie będziecie Państwo obojętni na głos społeczeństwa dotyczący energetyki obywatelskiej. 
 
Nawiązując do petycji zainicjowanej przez koalicję organizacji „Energetyka Obywatelska” jeszcze raz prosimy o poparcie i zrozumienie. Apelujemy o odrzucenie poprawki zaproponowanej przez Senat RP. Nasze starania wynikają nie tylko z wiedzy merytorycznej środowiska branżowego, ale z szczerej troski o prawdziwa i szeroką narodową niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, odporne na różne, prawdopodobne zagrożenia.
Z poważaniem,
W imieniu inicjatora – koalicji organizacji „Energetyka Obywatelska”
Paweł Lachman, Prezes Zarządu PORT PC

Do pisma załączono treść petycji wraz z ponad 5300 podpisami obywateli. Apel Energetyki Obywatelskiej poparło również ponad 80 organizacji branżowych i ekologicznych, instytucji i przedsiębiorstw. 
 
Źródło: PORT PC