Trudna sytuacja na rynku zielonych certyfikatów. Jest szansa na stabilizację cen

W 2021 roku obserwowaliśmy gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia. Pojawiło się ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii oraz nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

koszty energii elektrycznej

W pierwszej połowie października ceny świadectw pochodzenia osiągnęły pułap 300 zł/MWh. Jest to bliski poziom maksymalnej opłaty zastępczej, w ramach tzw. transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). 

Cena zielonych certyfikatów (indeks TGEozea), Źródło: TGE

Jednocześnie utrzymuje się wysoka nadpodaż świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwracało uwagę, że ceny zielonych certyfikatów są znacząco niższe na notowaniach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. Cena zielonych certyfikatów w OTC jest zdecydowanie niższa – np. w dniu 22 grudnia 2021 roku wynosiła 163 zł/MWh.

Dalsze utrzymywanie się wysokich cen świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów.

Rząd chce ustabilizować ceny zielonych certyfikatów

Obecnie w resorcie klimatu i środowiska prowadzone są prace zmierzające do stabilizacji cen zielonych certyfikatów. 24 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która znowelizowała m.in. przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Dzięki tej nowelizacji wprowadzono możliwość zawierania, w określonych przypadkach, transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup świadectw pochodzenia

Analizowane są zmiany warunków uiszczania opłaty zastępczej, tak aby zapewnić większą elastyczność po stronie podmiotów zobowiązanych w zakresie wyboru ścieżki spełnienia obowiązku OZE. Prowadzone są także prace zmierzające do wydania rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w 2023 roku, ale także  ewentualnie w latach następnych. Poziom obowiązku umarzania świadectw pochodzenia zostanie obniżony adekwatnie do sytuacji na rynku. 

“Teoretyczna” nadpodaż świadectw

Resort klimatu i środowiska zauważa, że mimo utrzymującej się nominalnej nadpodaży świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, w rzeczywistości jest ona “teoretyczna”, gdyż zdecydowana większość certyfikatów została już zakontraktowana przez podmioty zobowiązane. W planie jest wyeliminowanie nadmiernego wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych oraz nadwsparcia inwestorów korzystających z systemu zielonych certyfikatów, które stoi w sprzeczności z programem pomocowym SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych. 

Termin umorzenia świadectw pochodzenia za rok 2021 upływa dopiero 30 czerwca 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest przekonane, że do tego czasu sytuacja na rynku świadectw pochodzenia zostanie ustabilizowana.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, TGE

Zobacz również