Trwają prace nad porozumieniem sektorowym dotyczącym sieci dystrybucyjnych

Urząd Regulacji Energetyki poinformował w październiku o planach wypracowania porozumienia społecznego regulatora sektorowego i branży dystrybucyjnej. Wypracowany dokument pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” ma zapewnić stronom porozumienia stabilność i przewidywalności prowadzonych działań, a tym samym komfortu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez OSD w wieloletnim horyzoncie czasowym. W tym celu powołano 4 zespoły zadaniowe. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zmiany, jakim podlega polska energetyka, stanowią wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także dla Prezesa URE, którego celem jest kontynuowanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej sprzyjającej optymalizacji podejmowania decyzji inwestycyjnych przez dystrybutorów w wieloletnim horyzoncie czasowym. Dlatego w październiku br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zainaugurował prace nad porozumieniem sektorowym.

6 października 2021 roku prezes URE był gospodarzem spotkania inaugurującego prace zespołu. 8 listopada br. rozpoczęły się prace zespołów zadaniowych, które mają wypracować rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład zespołów weszli przedstawiciele operatorów systemów dystrybucyjnych.

Prace będą miały charakter projektowy

W celu skutecznej i sprawnej realizacji działań prace nad porozumieniem sektorowym będą prowadzone w formule projektowej. Podczas spotkania, które odbyło się 8 listopada br., powołano cztery zespoły zadaniowe:

·       Zespół prawny - jego podstawowym zadaniem będzie identyfikacja obecnie obowiązujących regulacji innych dokumentów wymagających zmian, które umożliwią wprowadzenie w życie założeń porozumienia sektorowego.

·       Zespół ds. eksploatacji elastyczności sieci - wskaże najważniejsze problemy związane z pracą sieci i wynikające ze zmiany miksu energetycznego (wzrost przyłączanych źródeł odnawialnych, rosnąca liczba prosumentów) oraz zaproponuje inwestycje optymalizujące koszty pracy sieci.

·       Zespół ds. inwestycji – określi zakres inwestycji koniecznych (wymaganych ze względu na uwarunkowania formalno-prawne) oraz tych o charakterze strategicznym.

·       Zespół ds. taryf - przygotuje propozycje wynagradzania poszczególnych rodzajów inwestycji. Zespół zajmie się kwestiami mającymi związek z procesem taryfowania przedsiębiorstw infrastrukturalnych jak np.ujmowanie w Przychodzie Regulowanym OSD pokrywającym koszty uzasadnione nadzwyczajnych pozycji wynikających wprost z procesu transformacji (np. nadzwyczajne koszty operacyjne, przyspieszona amortyzacja, ponadnormatywne bilansowanie lub tranzyty); przedstawianie propozycji zasad, procedur i przesłanek odnoszących się do kształtowania wielkości Zwrotu z Kapitału, a zwłaszcza jego uznaniowych składowych, tj. wielkości współczynnika realizacji regulacji jakościowej (Q) oraz wielkości wskaźnika regulacji (WR), częściowo także wartości średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

Prace zakończą się w 2022 roku

Zespół powinien zakończyć prace do końca pierwszej połowy 2022 roku tak, aby wypracowane rozwiązania mogły być uwzględnione w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze na 2023 rok.

Gawin przekonuje, że jego intencją jest wsłuchanie się w głos uczestników regulowanego rynku energii oraz zapewnienie stronom porozumienia stabilności i przewidywalności prowadzonych działań, a tym samym komfortu podejmowania decyzji inwestycyjnych przez OSD w wieloletnim horyzoncie czasowym – czytamy w komunikacie.

Źródło: URE

Zobacz również