Trwają prace nad zmianami ustawy o obszarach morskich

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zmiany mają na celu umożliwienie rozwoju energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, poprzez dostosowanie przepisów, które regulują wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, do uwarunkowań procesu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej na morzu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich został przedstawiony Sejmowi w październiku 2009 r. przez Komisję Sejmową "Przyjazne Państwo". Komisja wprowadziła do projektu istotne zmiany w stosunku do obowiązującej wersji ustawy, m.in. 60 dniowy termin na zaopiniowanie przez ministrów właściwych resortów wniosku o pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, nowy maksymalnie 30 letni termin ważności pozwolenia, z możliwością przedłużenia go o kolejne 20 lat oraz  rozłożenie na raty dodatkowej opłaty za zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej stanowiącej 1% wartości planowanego przedsięwzięcia.

Obecnie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej od października ubiegłego roku pracuje Sejmowa Komisja Infrastruktury. W pierwotnym projekcie dokonano istotnych zmian, mimo to nadal wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych. Jedną z nich jest sytuacja, kiedy więcej niż jeden inwestor chciałby zrealizować swoją inwestycję na tym samym obszarze.

Komisja zaproponowała rozwiązanie polegające na zorganizowaniu w takim przypadku konkursu. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zostało poproszone przez Departament Energetyki o stanowisko w sprawie zaproponowanej procedury konkursowej. W opinii PSEW, przyjęcie rozwiązania opartego o procedurę konkursową nie przyczyni się do realizacji celu ustawy i przysłuży się do dalszego blokowania inwestycji, co wynika m.in. z nierównego traktowania w ustawie podmiotów zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, przyjęcia nietransparentnych i ciężkich do zweryfikowania kryteriów oceny ofert czy wprowadzenia mechanizmów nieuzasadnionego blokowania inwestycji przez podmioty zainteresowane uzyskaniem pozwolenia na tym samym obszarze. W swojej opinii PSEW wniósł o odstąpienie od zaproponowanej w projekcie procedury konkursowej wyboru inwestora do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, którego integralną częścią będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Departament Energetyki w swoich uwagach wyraził aprobatę dla opinii Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Zarówno kwestia procedury konkursowej jak i ostateczny kształt ustawy o obszarach morskich są jeszcze nierozstrzygnięte. Prace nad projektem trwają nadal. Ustawa o obszarach morskich jest dokumentem bardzo ważnym dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Polskie KPD zakłada, że pierwsza farma offshore zacznie działać na polskich wodach nie wcześniej niż w 2020 r.

Źródło: PSEW