Położone jest ono w województwie wielkopolskim, 25 km na zachód od Uniejowa, 25 km na południe od Koła, 38 km na południowy wschód od Konina oraz ok. 50 km na północ od Sieradza. Wszystkie wymienione miejscowości eksploatują lub prowadzą prace zmierzające do eksploatacji wód termalnych. Wykonywane wiercenia pozwoliły poznać budowę geologiczną regionu a także wytypować perspektywiczne zbiorniki geotermalne.

Dofinasowanie – ponad 14 mln zł na odwiert!

W maju 2017 roku miasto podpisało umowę z firmą Pro-Invest Solutions Sp. z o.o. z Krakowa na opracowanie projektu robót geologicznych odwiertu Turek GT-1. Firma odpowiedzialna była również za przygotowanie kompletnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uzyskanie dofinansowania.

W lipcu 2018 roku w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowę na wykonanie odwiertu badawczego, geotermalnego w Turku oraz wykonanie badań niezbędnych do udostępnienia wód termalnych (testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych). Na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów władze miasta otrzymały ponad 14 mln zł. Fundusze przyznane zostały w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 16,2 mln zł.

Szczegóły inwestycji

Odwiert będzie miał głębokość ok 2,2 km. Ta właśnie głębokość odwiertu uwarunkowana jest dobrym rozpoznaniem geologicznym rejonu miasta i okolic. Opierając się na istniejących odwiertach Turek-1 i Turek-2 oszacowano, że najbardziej perspektywicznym poziomem wodonośnym są skały dolnojurajskie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że poziom zbiornikowy charakteryzował się będzie korzystnymi parametrami eksploatacyjnymi – temperatura na poziomie 70 st.C i wydajność ok. 200 m3/h przy mineralizacji ok. 120 g/l.

W grudniu 2018 roku władze miasta podpisały umowę na wykonanie odwiertu z firmą G-DRILLING S.A. z Warszawy, która prowadziła prace wiertniczne m.in. w pobliskim Kole. Kolejnym krokiem będą badania hydrogeologiczne wód oraz wykonanie dokumentacji wynikowej.

Rozpoczęcie prac wiertniczych miało miejsce dnia 28 lutego 2019 roku. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień br.

Fot. Wieża wiertnicza w Turku, źródło: turek.net.pl

Odwiert i co dalej?

Wykonanie odwiertu geotermalnego oraz przeprowadzenie szczegółowych badań parametrów wód termalnych to dopiero początek długiej drogi, której zwieńczeniem jest produkcja czystej ekologicznie energii cieplnej. Pozostaje mieć nadzieję, że w sytuacji uzyskania korzystnych parametrów eksploatacyjnych, miastu uda się pozyskać dofinansowanie do kolejnej wielkiej inwestycji – budowy ciepłowni geotermalnej oraz infrastruktury związanej z kompleksowym wykorzystaniem wód termalnych.

Anna Chmurzyńska

Termalni.pl