NFOŚiGW przeznaczy 14 mln złotych na wykonanie odwiertu o głębokości 2 200 m. Przewiduje się, że wydajność wyniesie 200m3/h, a woda osiągnie temperaturę 70 st. C.

W 2017 r. w Europie działało ok. 300 geotermalnych systemów ciepłowniczych, a w Polsce tylko 6. W krajach europejskich w różnych stadiach realizacji projektów i inwestycji było ponad 150 następnych geotermalnych instalacji ciepłowniczych lub kogeneracyjnych, a u nas do 2017 r. i w 2018 r. w początkowych etapach realizacji było kilka projektów ukierunkowanych na ciepłownictwo. Ta sytuacja może się zmienić, a rozwój geotermii w Polsce może przyspieszyć.

Energia geotermalna w Turku dofinansowana

NFOŚiGW przeznaczy ponad 14 mln zł na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Turek w Wielkopolsce.

Umowa została podpisała w siedzibie NFOŚiGW 12 lipca 2018 roku. Umowa obejmuje realizację zadań do końca sierpnia 2019 r. Odwiert prowadzony będzie do głębokości ok. 2.200 m. Celem projektowanych prac jest rozpoznanie złóż wód termalnych, w tym perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych, umożliwiających ocenę parametrów złóż.

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Jasak, Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW – Dominik Bąk, Burmistrz miasta Turek – Romuald Antosik. Fot. NFOŚiGW/K.Kuczek

Zakłada się, że temperatura wody wyniesie ok. 70 st. C. Wydajność szacowana jest na poziomie ok. 200 m3/h.

Kwota dotacji przekazana z NFOŚiGW na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Turek. Dotacja będzie wynosić nieco ponad 14 mln zł. To siódma podpisana umowa o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

To nie koniec dofinansowania na geotermię

Obecnie w Narodowym Funduszu trwa jeszcze nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł – pożyczki). Jego zakończenie przewiduje się 30 listopada br. O szczegółach NFOŚiGW informuje na stronie internetowej.


Dobry czas na rozmowy o przyszłości geotermii w Polsce

Do tej chwili wybudowano w Polsce jedynie 6 ciepłowni geotermalnych, jednak specjaliści oceniają, że geotermia w Polsce może być wiodącym źródłem energii w ciepłownictwie sieciowym.

Ciepło Ziemi – porozmawiamy o energii geotermalnej!

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także dyskusji na temat perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne.

Szczególna uwaga będzie skupiona na inicjatywach rządowych ukierunkowanych na wsparcie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce oraz jej włączenie w kluczowe dokumenty krajowe.

Patronaty honorowe nad Kongresem objęli Minister Środowiska i Minister Energii. W gronie patronów jest też m.in. Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (IGA). W ramach Kongresu odbędą się m.in. sesje plenarne, panelowe i techniczne, wizyty w wybranych obiektach geotermalnych.
Do udziału w VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, studentów, doktorantów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.


Oficjalna strona VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego – TUTAJ


 

Redakcja GLOBEnergia