W ramach raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” wykonanego na zlecenie EFL S.A., ICAN Institute przeprowadził badanie, w którym udział wzięli właściciele, współwłaściciele i osoby odpowiedzialne za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju, z różnych branż. Instytut przeprowadził w sumie 500 wywiadów. Wśród ankietowanych 40% stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, 30% mali przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób i 30% średni przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób.

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że jedynie 5% firm z sektora MŚP korzysta z OZE i tylko 11% planuje z zielonej energii korzystać w przyszłości. Z czego wynikają takie wyniki?

Bariery

Niewielki procent wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród małych i średnich przedsiębiorstw na pewno nie wynika z nieświadomości, gdyż o elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszało ponad 90 procent badanych. Główne bariery, które przedsiębiorcy wymienili w ankiecie dotyczą finansów. 87% firm z sektora MŚP wskazało wysokie koszty inwestycyjne jako barierę, 79% długi okres zwrotu z inwestycji, a 56% brak dofinansowania lub jego zbyt niską kwotę.

bariery oze

Bariery inwestycji w OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Inne bariery wymieniane są już znacznie rzadziej. Dla 22% przedsiębiorców z sektora MŚP barierę stanowią skomplikowane procedury, dla 22% brak wiedzy, dla 21% aktualne koszty energii nie stanowią znaczącego problemu, a 11% nie ma warunków do inwestycji.

Co mogłoby zachęcić przedsiębiorców do inwestycji?

Skoro barierą są finanse, to do inwestycji przedsiębiorców mogłyby przekonać zachęty finansowe. Dla 71% procent zachętę stanowiłby łatwiejszy dostęp do finansowania, dla 59% tańsza technologia, a dla 46% wyższe dopłaty lub ulgi finansowe.

Zachęty do inwestycji w OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

39% ankietowanych jako zachętę wymieniło większy dostęp do technologii, 20% jej wyższą wydajność, a tylko 12% mniej restrykcyjne przepisy.

Na jakie technologie stawiają przedsiębiorcy?

Tylko 5% firm z sektora MŚP korzysta z OZE, a 11% jest zainteresowanych inwestycją w przyszłości. Jakie technologie najbardziej przekonują przedsiębiorców?

Największa część MŚP – 4% korzysta z fotowoltaiki. Pozostałe technologie wspólnie uzupełniają się do 1%. Wśród planowanych inwestycji również góruje fotowoltaika. 8% MŚP planuje w nią zainwestować. Na drugim miejscu są pompy ciepła, w które planuje zainwestować 2% firm, 1% planuje zainwestować w energetykę wiatrową.

OZE w MŚP, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Największe zainteresowanie fotowoltaiką może wynikać z faktu, że od sierpnia 2019 roku firmy – z pewnymi wyjątkami – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji OZE. Z definicji prosumenta wyłączeni zostali jedynie przedsiębiorcy, których podstawową działalnością jest produkcja energii.

Jak przedsiębiorcy finansują inwestycje?

Odpowiedź jest prosta: na pewno nie za gotówkę.. Zdecydowana większość firm z sektora MŚP, bo aż 86%, finansuje zielone inwestycje przy wykorzystaniu kredytu. 12% stawia na leasing. Nie ma w tym nic dziwnego biorąc pod uwagę, że oferta leasingowa dla OZE jest stosunkowo uboga w porównaniu z ofertą kredytową.

Sposób finansowania OZE, źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Leasing biorą pod uwagę najczęściej średnie firmy. Im mniejsza firma, tym rzadziej stosuje ten rodzaj finansowania.

Według przeprowadzonego badania, mikrofirmy stosują leasing w 12% przypadków, małe firmy w 23%, a średnie firmy w 35% przypadków.

Źródło: „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” – EFL S.A

Redakcja GLOBEnergia