Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów straciło ważność po 18 miesiącach od wejścia w życie Ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r., zgodnie z jej zapisami. Nie zadbano o terminowe przygotowanie nowych przepisów, które umożliwiłyby dalsze wydawanie certyfikatów, dlatego pojawia się szereg pytań, na które na razie nie znamy odpowiedzi: co z osobami, które odbyły już szkolenie w akredytowanym ośrodku, przygotowując się do zdania egzaminu w przyszłości? Czy będą honorowane zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, jeśli ich wzór zdefiniowany był w rozporządzeniu, które straciło ważność?

Rozporządzenie określało również warunki akredytacji nowych ośrodków, nie powstaną nowe certyfikowane ośrodki szkoleniowe instalatorów OZEnie będą również odbywać się egzaminy ze względu na brak możliwości wydania certyfikatu.

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania:

 • kotłów i pieców na biomasę lub
 • systemów fotowoltaicznych, lub
 • słonecznych systemów grzewczych, lub
 • pomp ciepła, lub
 • płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikaty wydawane były na okres 5 lat. Ważność certyfikatu można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

W celu wydania certyfikatu instalatora OZE, każdy zainteresowały musiał spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe, zgodnie z poniższym opisem.

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE certyfikat mógł być wydany instalatorowi, który posiadał:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku do rozporządzenia, które właśnie wygasło, lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

Ponadto każdy kandydat musiał ukończyć szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju OZE i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego”.

 

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia