Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z aktem wykonawczym (Dz.U. 2017, poz. 1034) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Przebieg prac modernizacyjnych systemu egzaminacyjnego

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jak poinformowano w najnowszym biuletynie, modernizacja będzie skupiona głównie na ulepszeniu części praktycznej egzaminów. Stworzonych zostanie kilkanaście stanowisk mobilnych, na których egzaminowani będą mogli wykonać proste czynności praktyczne potwierdzające odpowiednie kwalifikacje.
Zespół projektowy odpowiedzialny za zmiany w egzaminach, w pierwszym etapie działalności zajmie się systemami fotowoltaicznymi, następnie swoje działania skieruje na inne rodzaje instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze aspekty modernizacji

Urząd Dozoru Technicznego, w szczególności skupia swoją uwagę na przygotowanie przyszłych inspektorów, którzy wykonywać będą bardzo odpowiedzialną pracę, stając tym samym przed obliczem nowych wyzwań technicznych i technologicznych.
W związku z tym kadra szkolona przez UDT będzie kształcona w nowych obszarach takich jak zakres substancji zubożających warstwę ozonową oraz gazów fluorowanych (SZWO i F-gazy). Dzięki zakupionemu przez UDT wyposażeniu (zestaw „F-gazowy”) szkolenie to będzie bardziej efektywne.

Jakie certyfikaty możemy uzyskać?

Certyfikaty wydawane przez UDT potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji:

  • systemy fotowoltaiczne,
  • słoneczne systemy grzewcze,
  • kotły i piece na biomasę,
  • płytkie systemy geotermalne,
  • pompy ciepła.

Certyfikat obowiązuje na 5 lat, lecz po spełnieniu określonych wymagań możliwe jest przedłużenie jego ważności na kolejne 5 lat.

Wyróżniamy dwie grupy instalatorów:

I. instalatorzy, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin.
II. Instalatorzy posiadający wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności, lub na określonym kierunku.

Uzyskanie certyfikatu na podstawie egzaminu

W pierwszym etapie należy ukończyć szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkoleniowych, mającym akredytację od Urząd Dozoru Technicznego. Rejestr organizatorów szkoleń jest dostępny na stronie internetowej UDT. Kończąc kurs, uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia”. Wzór zaświadczenia określony jest w przepisach prawa. Po otrzymaniu zaświadczenia kończącego szkolenie uczestnik może przystąpić do egzaminu, musi jednak pamiętać, żeby podejść do niego nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu kursu.

Terminy i miejsca egzaminów, ogłaszane są najpóźniej na 30 dni przed datą egzaminu przez Prezesa UDT. Po wybraniu terminu i miejsca egzaminu należy wypełnić zgłoszenie udziału w egzaminie, dołączając kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN.

Źródło: UDT, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia