We Wrocławiu i w Siechnicach na Dolnym Śląsku wybudowane zostaną sieci ciepłownicze.

Projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne wsparcie. NFOŚiGW przekaże na ten cel 4,6 mln zł.

Pieniądze będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W przypadku sieci ciepłowniczej dla Wrocławia będzie to unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 7,77 km. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku wtórnego (co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (0,8 MW) do sieci ciepłowniczej. Aktualnie rejon ulic objętych projektem nie posiada dostępu do ciepła sieciowego.

W przypadku przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej nie będzie zastosowany inny wariant zasilania (np. budowa lokalnej kotłowni). Takie podejście przyczyni się do realizacji założeń gospodarki emisyjnej.

Znalezione obrazy dla zapytania heating network

Projekt zapewni komfort cieplny użytkowników z jednoczesnym poszanowaniem środowiska i bezpieczeństwo użytkowania. Ma pomóc w zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej, spadku emisji gazów cieplarnianych i pyłów.

Inwestycja, która powinna zakończyć się w październiku 2021 r., została oszacowana na 11 224 576,68 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 822 131,93 zł.

Druga sieć ciepłownicza – o długości 1,35 km – powstanie w gminie Siechnice w rejonie ulic: Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin. Tam obecnie również ma dostępu do ciepła sieciowego. Sieć zasilana jest ze źródła w 26% wykorzystującego energię odnawialną (biomasa) . Realizacja projektu umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku pierwotnego do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Czechnica i zwiększenie mocy zamówionej o 1,8 MW. W każdym przypadku w procesie projektowania zostaną zastosowane nowoczesne standardy w zakresie energochłonności obiektów. To pozytywna wiadomość dla mieszkańców.

W tym projekcie przewiduje się, że prace zakończą się w listopadzie 2018 r., a ich koszt całkowity wyniesie 2 251 145,08 zł, zakładając unijne dofinansowanie na poziomie 812 486,72 zł.

źródło : NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia