Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku jest objęta 8% podatkiem VAT, a instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli takie na gruncie, czy lub na dachu budynku gospodarczego objęte są 23% stawką podatku VAT.

Ta sytuacja zmieni się! A to dlatego, że Sejm wczoraj przegłosował poprawkę nr 5 do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej.

To koniec 23% podatku VAT na fotowoltaikę!

Poprawka, przyjęta przez Sejm ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

To co zostało przyjęte oznacza, że właściciele domów jednorodzinnych do 300 m2 mają stawkę 8% na instalację fotowoltaiczną funkcjonalnie związaną z budynkiem – pisze na Twitterze Piotr Woźny.

Komentuje i szacuje on również, że prawdopodobnie, nowe przepisy wejdą w życie na przełomie października/listopada bieżącego roku.

Poprawka dotyczy zmiany definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nowa definicja mówi, że budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.”.

Praktyczne znaczenie wprowadzenia poprawki

Zdaniem branży, ujednolicenie stawki opodatkowania podatkiem VAT systemów fotowoltaicznych rozwiąże wiele problemów, często czysto technicznych związanych z lokalizowaniem tych instalacji.

Objęcie definicją budownictwa społecznego mikroinstalacji PV oznacza możliwość zastosowania niższej 8% stawki niezależnie od miejsca montażu. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla prosumentów. Wykonujący instalację przy budynku, z uwagi na brak miejsca na dachu, słusznie mogli czuć się pokrzywdzeni z racji opodatkowania wyższą 23% stawką. – komentuje Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Wprowadzenie takich zmian to kolejny krok w stronę prosumentów, ale nie tylko! Eksperci uważają, że jest to też bardzo dobra instalacja dla branży!

Kończą się problemy interpretacyjne czy dany budynek i sposób montażu spełnia czy nie spełnia definicji budownictwa społecznego. – podsumowuje Bogdan Szymański – panelista II Kongresu Trendy Energetyczne.

To kolejna korzystna zmiana dla rynku fotowoltaiki w Polsce! Przypomnijmy o programach wsparcia – „Mój Prąd”, uldze termomodernizacyjnej, czy programie Czyste Powietrze i włączeniu sektora bankowego poprzez propozycje preferencyjnych kredytów na indywidualne elektrownie fotowoltaiczne!

Efekty wprowadzanych zmian widać już po pierwszym półroczu. Jak szacuje SBF POLSKA PV, w pierwszej połowie bieżącego roku, czyli na 30 czerwca 2019 roku w polskim systemie elektroenergetycznym mogło pracować nawet 92 660 mikroinstalacji fotowoltaicznych, a to oznacza, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku przyłączono do sieci ponad 37 500 indywidualnych elektrowni słonecznych. Spoglądając na rynek nieco inaczej oznaczałoby to, że codziennie, nie omijając świąt i weekendów, instalowanych było ponad 200 mikroinstalacji!

 

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia