W styczniu 2019 r. w Polsce została wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoich domach. Ogólnie przyjmuje się, że nie można łączyć ze sobą różnych form wsparcia finansowego. Czy w związku z tym, można równocześnie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i przykładowo z tzw. ulgi na dziecko, czyli ulgi prorodzinnej, czy też z ulgi na internet?

Nie ma przeszkód!

Ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma przeszkód, by połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na internet, czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu tylko tych nakładów, które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. To oznacza, że jeśli inwestor skorzystał z programu Czyste Powietrze, czy Mój Prąd, to do odliczenia może wziąć pod uwagę jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana.

Inna sytuacja występuje w przypadku korzystania z kredytu lub pożyczki. Wydatki finansowane pożyczką lub kredytem obciążają podatnika, więc są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu w całości.

Jakich ulg nie można połączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Z ulgą termomodernizacyjną nie można połączyć innej ulgi podatkowej, która dotyczyła tego samego przedsięwzięcia. Innymi słowy, nie ma możliwości odliczenia tych samych wydatków dwukrotnie.

Taka sytuacja mogłaby nastąpić w przypadku sprzedaży nieruchomości i odliczenia wydatków na własne cele mieszkaniowe. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in. wydatki na: nabycie budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.

W takim wypadku, jeżeli inwestor skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, nie będzie mógł odliczyć tych samych wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Na podstawie rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489) można rozliczyć:

Materiały budowlane i urządzenia:

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

Do ulgi wliczają się takie usługi jak audyt energetyczny, jednak nie jest on wymagany jako potwierdzenie, że poczynione wydatki polepszyły warunki w budynku. Innymi słowy, z ulgi można skorzystać bez przeprowadzenia audytu.

Redakcja GLOBEnergia