Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Można ją łączyć się z dotacją z programu Czyste Powietrze. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co ważne,  podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego. Należy pamiętać, że z ulgi nie mogą skorzystać osoby, których dom jest w budowie.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

W zasadach informujących o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, najczęściej wskazuje się, że można ją uwzględnić w rozliczeniu w wyniku przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co się kryje pod tym określeniem? Są to wszelkie inwestycje w domu, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych. Dotyczy także zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.

Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne traktuje się także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Termomodernizacja to także całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Które wydatki?

Odliczeniu można poddać wydatki, które są uwzględnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).

Wydatki muszą dotyczyć danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego planowane zakończenie jest w przewidywane w przeciągu 3 najbliższych lat. Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi! Wydatki nie mogą być wspierane dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW lub z innych źródeł w ramach programów pomocowych. Muszą być udokumentowane fakturą.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Na łamach GLOBEnergia.pl pojawiają się regularnie artykuły na temat tego, jak rozliczyć poszczególne inwestycje w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oto przykładowe

Rekuperacja – ile odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Przykład
Pompa ciepła – jak odliczyć inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Przykład
Instalacja fotowoltaiczna – ile odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Przykład

Ulga termomodernizacyjna a inne ulgi

Często pojawiają się pytania, czy można równocześnie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i jednocześnie z tzw. ulgi na dziecko, ulgi prorodzinnej, czy też z ulgi na internet. Trzeba pamiętać, że w rozliczeniu uznawana jest jedna, prosta zasada: ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. Nie ma przeszkód, by połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na internet, czy inną ulgą.

Ile osób skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 r.?

GLOBEnergia.pl informowała, że z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. odliczenia od dochodu/przychodu wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonało 207 418 podatników na łączną kwotę 3 134 mln zł. Dane przekazało Ministerstwo Finansów. Średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł!

Źródło: Czyste Powietrze

 

Redakcja GLOBEnergia