Ulga termomodernizacyjna

W styczniu 2019 r. w Polsce została wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoich domach.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne oznacza:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli wymienione wyżej budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Czy ulga termomodernizacyjna może przysługiwać na nowe domy?

Ulga termomodernizacyjna a nowe domy

Ulga termomodernizacyjna przysługuje dla istniejących domów jednorodzinnych. Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny, to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Zgodnie z tą definicją, uldze termomodernizacyjnej nie podlegają domy w budowie. A czy jest jakiś termin oddania budynku, od którego można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? O odpowiedź poprosiliśmy Rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów.

Według otrzymanej odpowiedzi, z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Przy czym podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

To oznacza, że de facto ulga termomodernizacyjna może przysługiwać dla nowych domów o ile są oddane do użytkowania.

Warunki Techniczne

Warto jednak pamiętać, że nowo budowane domy muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących Warunkach Technicznych. Muszą więc charakteryzować się niskim współczynnikiem energii pierwotnej EP. Obecnie maksymalna wartość współczynnika EP wynosi 95 kWh/m2·rok. Od 2021 roku nie będzie on mógł przekraczać 70 kWh/m2·rok.

Taki stan rzeczy znacząco ogranicza możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w nowych domach, które od początku muszą charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną. To oznacza, że z ulgi termomodernizacyjnej w nowych domach można skorzystać tylko w niektórych przypadkach i tylko na niektóre instalacje, np. instalację fotowoltaiczną, czy kolektory słoneczne. Jedno jest pewne. Ulga nie przysługuje na materiały budowlane.

Na jakie instalacje, usługi i materiały przysługuje ulga termomodernizacyjna?
Sprawdź!

Redakcja GLOBEnergia