Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o tym, że do 2030 roku efektywność energetyczna w Unii Europejskiej musi ulec poprawie o 32,5%. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych udział powinien wynosić co najmniej 32% zużycia energii brutto. Przypomnijmy, że postanowieniem była weryfikacja celów do 2023 r. Ich wysokość z założeniami będzie można podnieść, ale nie obniżyć. Co wynika z najnowszego komunikatu SPIUG?

Cele nie do osiągnięcia…

Zagregowane plany państw członkowskich dotyczące osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii do 2030 r. oraz wdrożenia pakietu w sprawie czystej energii nie spełnią wszystkich ich celów i powinny zostać zaktualizowane, aby je osiągnąć.

Komisja Europejska opublikowała niedawno zalecenia, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP). Zalecenia dotyczą 28 państw członkowskich UE.
Krajowe punkty kontaktowe (KPK) określają, w jaki sposób każde państwo członkowskie przyczyni się do osiągnięcia celów UE do 2030 r., ustanowionych w pakiecie na rzecz czystej energii. Oznacza to, że KPK powinny obejmować między innymi plany: promowania efektywności energetycznej; promowanie wykorzystania energii odnawialnej; zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG).
Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, a także ogólną analizę tego, czy cele UE do 2030 r. zostaną osiągnięte dzięki obecnym krajowym propozycjom politycznym. Ta ostatnia zawiera również pewne ogólne zalecenia (nie dotyczące poszczególnych państw członkowskich), aby wypełnić lukę i zrealizować cele 2030.

Ogólna analiza i zalecenia Komisji Europejskiej

W zakresie zwiększania efektywności energetycznej krajów wspólnoty tylko 5 państw członkowskich (Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Hiszpania) przedstawiło plany, które w wystarczającym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów 2030.

Zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia w 2030 roku oszczędności między 26,3% a 30,7%, zamiast docelowego 32,5% zmniejszenia zużycia energii. Według Komisji Europejskiej, polityki nakreślone w krajowych punktach kontroli już koncentrują się na zwiększaniu oszczędności energii w budynkach, jednak niektóre państwa członkowskie powinny to robić szybciej.
W zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zauważono, że przewidziane polityki są już zgodne z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40%.

W temacie generacji energii ze źródeł odnawialnych, zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia udziału energii odnawialnej między 30,4% a 31,9% zużycia energii, poniżej celu 32% na 2030 r.

Komisja Europejska zwróciła uwagę państwom członkowskim, że KPK powinny odzwierciedlać roczny wzrost ogrzewania ze źródeł odnawialnych odnawialnego co jest promowane w dyrektywie dotyczącej odnawialnych źródeł energii i promują także odzysk ciepła. Jest to szczególnie ważne w chwili, kiedy w Polsce została uchwalona nowelizacja ustawy o OZE.

Trwające obecnie prace nad strategia rozwoju ciepłownictwa w Polsce, są doskonałą okazją do poważnego potraktowania kwestii ciepła z OZE. Pewnym stereotypem jest traktowanie OZE wyłącznie jako źródeł do wytwarzania energii elektrycznej, tymczasem ciepło to także energia dzięki której szybciej można osiągnąć zakładane cele udziału OZE w bilansie energetyczny kraju.

Ustawa o cieple z OZE?

Warto przypomnieć, że SPIUG przekazał do Ministerstwa Energii założenia do Projektu Ustawy o cieple z OZE. Dokument powstał w oparciu o niemiecką „Das Erneuerbare-WärmeGesetz” ( Ustawa o cieple z OZE), po uwzględnieniu polskich realiów i skonsultowaniu ze środowiskiem grzewczym oraz niezależnymi ekspertami reprezentującymi wyższe uczelnie w Polsce, dotyczący zarówno ciepła systemowego, jak także rozproszonych źródeł ciepła.

– Po kilku latach ten projekt wymaga aktualizacji i przepracowania, ale w świetle zaleceń Komisji Europejskiej i realnym zagrożeniu wypełnienia przez Polskę zobowiązań co do udziału OZE w energetyce, warto rozpocząć poważne prace na tym aktem prawnym którego brakuje w ciepłownictwie w Polsce. – czytamy w oficjalnym komunikacie SPIUG

Przykładem polityki, która odnosi się dobrze do wszystkich krajów UE, jest promowanie modernizacji zainstalowanego zapasu starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych.

Należy pamiętać, że pakiet „Czysta energia” został już przyjęty na szczeblu UE i nie podlega przeglądowi. Zgodnie z zaleceniami, do 31 grudnia 2019 roku państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej ostateczne KPK.

Corocznie Komisja Europejska będzie monitorować ogólny postęp UE w osiąganiu celów pakietu czystej energii. Co dwa lata państwa członkowskie będą informować Komisję o postępach we wdrażaniu swoich krajowych wskaźników efektywności.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych