Najszybciej, bo już w IV kwartale 2015 r., o środki na projekty inwestycyjne mogą się starać przedsiębiorcy z województw: łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz wielkopolskiego.

Wsparcie będzie można pozyskać na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorcy poszukujący środków na sfinansowanie projektów B+R mogą już korzystać ze środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dużą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się prowadzone od maja tego roku nabory do działań 1.1.1 i 1.1.2. W ramach tych konkursów możliwa jest realizacja projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Wsparcie w ramach działania 1.1.2 obejmuje wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej, a minimalna wartość projektu to 5 mln zł (mikro- i małe przedsiębiorstwa) oraz 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw.

Do końca roku trwa także nabór w ogłoszonym przez PARP działaniu 2.3.2 – „Bon na innowacje dla MŚP”. Dofinansowanie w ramach tego działania może zostać przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy oraz 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy, a dopuszczalna wartość projektu ustalona została na poziomie od 60 tys. zł do nawet 400 tys. zł kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorcy w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i 8 krajowych Programów Operacyjnych będą mogli uzyskać wsparcie na projekty związane m.in. ze zwiększeniem efektywności energetycznej np. przez wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Nie zabraknie również środków na działania „miękkie”, czyli szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji w przedsiębiorstwach. Nadal finansowane będą także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W nowym okresie programowania w znacznie większym stopniu niż w latach 2007–2013 wykorzystywane będą zwrotne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki czy poręczenia, dlatego też w przyszłych konkursach można spodziewać się zapisów o dofinansowaniu udzielanym w formie pożyczki, a nie dotacji bezzwrotnej.

Paweł Iwanek
Varsovia Capital S.A. 


Cały materiał w GLOBEnergia 4/2015