Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zmieniła dotychczasowe zasady sprawozdawczości operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie mikroinstalacji przyłączonych do ich sieci.

 
Prezes URE określił procedury ujednolicające formy przekazywanych do URE danych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Załącznikiem do tej Informacji jest skoroszyt Excel’a, który należy wypełnić oraz wydrukować i przesłać na adres URE z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy o OZE.
 
Prezes URE określił również sposób i terminy dostarczania przez operatorów systemów dystrybucyjnych sprawozdań kwartalnych i półrocznych, wymaganych ustawą OZE.
 
Na mocy ustawy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje o: 
– wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, 
– lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci 
– w terminie 14 dni od dnia ich przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do jego sieci. 
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje o: 
– zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej, 
– odłączeniu mikroinstalacji od jego sieci 
– w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie tych danych albo od dnia odłączenia mikroinstalacji od tej sieci. 
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE sprawozdanie kwartalne zawierające: 
– informacje dotyczące: 
a) ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców, 
b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 
– wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, 
– wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej 
– w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału. 
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej URE”, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 
 
 
 
Źródło: URE