Przepisy ustawy wprowadzają nowy system wsparcia w postaci aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, jak również modyfikują procedury oraz zasady otrzymywania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w tego rodzaju instalacjach. 

29 grudnia, na dwa dni przed wejściem w życie ustawy Urząd Regulacji Energetyki opublikował stanowisko dotyczące nowych zasad poruszania się i funkcjonowania w tym systemie. Sporo uwagi poświęcono systemowi aukcyjnemu.

Z dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

a) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
– pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,
– w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;
b) wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, w tym energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
c) wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4,

będzie uprawniony do złożenia deklaracji przystąpienia do aukcji.

Deklarację składa się dla danej instalacji odnawialnego źródła energii.  Deklarację oraz ofertę w aukcji może złożyć wyłącznie podmiot dysponujący tytułem prawnym do instalacji odnawialnego źródła energii, a w konsekwencji w szczególności koncesją, której przedmiot i zakres obejmuje całą instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. wszystkie urządzenia służące do wytwarzania energii i wyprowadzenia mocy, które wchodzą w jej skład i łączą się z siecią w jednym miejscu przyłączenia.
Dokonując weryfikacji danych zawartych w deklaracjach, w zakresie spełnienia przez zgłaszaną instalację kryteriów określonych w art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie uwzględniał informacje znane organowi z urzędu, w tym w szczególności informacje pozyskane:
– w toku postępowania w przedmiocie udzielenia (zmiany) koncesji/promesy koncesji, a w przypadku ich braku – innych dokumentów,
– w ramach postępowania o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz
– informacje pozyskane od Prezesa Agencji Rynku Rolnego – w zakresie właściwości tego organu.

Prekwalifikacja

Zgodnie z art. 75 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną po dniu zakończenia aukcji, składają do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Przepis ten zezwala na wydanie stosownego zaświadczenia wyłącznie w odniesieniu do instalacji odnawialnego źródła energii, stąd okoliczności spełnienia przez projektowaną instalację kryteriów określonych w art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii będą podlegały ocenie w toku procesu prekwalifikacji. Zwracamy uwagę, iż wydawane w wyniku oceny formalnej zaświadczenia organu regulacyjnego dotyczyć będą zarówno określonej instalacji jak i określonego podmiotu i w tym zakresie wiążą zarówno organ jak i podmiot składający na podstawie tych zaświadczeń ofertę aukcyjną.

Rozruch technologiczny

Art. 2 pkt 30 ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza definicję rozruchu technologicznego wskazując, iż pod pojęciem tym rozumieć należy pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu wyłącznie przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji.
W myśl art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 42 ust. 1 i 5 tej ustawy, wytworzonej w mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja:
a) w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,
b) zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4

– przysługuje świadectwo pochodzenia potwierdzające wytworzenie tej energii ze źródeł odnawialnych.

W świetle brzmienia powołanego przepisu warunkiem skorzystania przez wytwórcę energii elektrycznej, eksploatującego daną instalację odnawialnego źródła energii, z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, jest wytworzenie w tej instalacji pierwszej kWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, w tym w okresie rozruchu technologicznego. W konsekwencji należy przyjąć, że kwalifikacja instalacji odnawialnego źródła energii, w stosunku do której wytwórca będzie uprawniony do otrzymywania świadectw pochodzenia, nastąpi według stanu faktycznego istniejącego na dzień, poprzedzający datę wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, a o zakresie tego uprawnienia zadecyduje faktyczna moc zainstalowana składających się na daną instalację urządzeń wytwórczych, objętych rozruchem technologicznym w rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Okoliczność wytworzenia pierwszej kWh przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy przez daną instalację odnawialnego źródła energii pracującą w okresie rozruchu technologicznego, należy przyjąć jako przesądzającą o uzyskaniu uprawnienia, określonego w art. 44 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do instalacji o mocy zainstalowanej występującej w fazie rozruchu technologicznego wg. stanu na dzień poprzedzający wejście w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Budowa kolejnych jednostek wytwórczych po tej dacie – przyłączonych w tym samym miejscu przyłączenia wydaje się stanowić modernizację instalacji z wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: URE