Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, Prezes URE dokonał wyboru godzin, które będą konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej, która zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku. Godziny zostały wybrane na podstawie danych historycznych dotyczących zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym w poszczególnych godzinach 2019 r. W wyborze został uwzględniony charakter dobowej krzywej zapotrzebowania na moc w poszczególnych kwartałach 2019 roku.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 2009) wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie mogą być wyłącznie godziny, dla których może zostać ogłoszony okres zagrożenia. Okres zagrożenia ogłasza się zaś wyłącznie dla godzin pomiędzy 7:00 a 22:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Z tego względu, zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020, wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta – o 21.00.

Oznacza to, że prezes URE wybrał wszystkie godziny, które mógł wybrać zgodnie z podanym rozporządzeniem MKiŚ.

Wysokość stawki, w której zostaną uwzględnione wybrane godziny, regulator jest zobowiązany ogłosić do końca listopada.

Kogo dotyczą godziny podane przez URE?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247), stawki opłaty mocowej ustalane są odrębnie w odniesieniu do dwóch grup odbiorców końcowych energii. Te grupy to gospodarstwa domowe oraz odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe.

Wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej dotyczą odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe i zostaną uwzględnione w 2021 roku.

A co z gospodarstwami domowymi?

Dla indywidualnych gospodarstw domowych zostanie ustalona stawka za punkt poboru w zł/miesiąc w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej (zostały ustalone 4 grupy).

Stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy powinny zostać opublikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 30 września każdego roku. Niestety nie zostały jeszcze opublikowane. W związku z tym, wysłaliśmy do URE zapytanie od Redakcji o wysokość stawek na 2021 rok i czekamy na odpowiedź.

Opłata mocowa – dlaczego zostanie wprowadzona?

Jak podaje URE, potrzeba zapobieżenia sytuacji niedoboru energii elektrycznej była jednym z powodów przygotowania rozwiązań legislacyjnych, których głównym celem jest stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również na celu aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na energię elektryczną. Dla realizacji tych celów powstało nowe rozwiązanie regulacyjne – rynek mocy oraz związana z nim opłata mocowa.

prąd20

Redakcja GLOBEnergia