Przepisy regulujące aukcje OZE w 2021 r.

Prezes URE ostatecznie ogłosił (20 kwietnia br.) osiem aukcji OZE na sprzedaż energii z zeroemisyjnych instalacji. Przypomnijmy, że na początku kwietnia 2021 r. został przedstawiony szczegółowy harmonogram aukcji OZE. 19 kwietnia br. ukazało się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki dotyczące ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. Wejście w życie (20 kwietnia br.) dokumentu było niezbędne do ogłoszenia poszczególnych aukcji OZE. Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

68 TWh energii za 24 mld zł

Aukcje OZE w 2021 r. zostaną przeprowadzone przez prezesa URE w okresie od 26 maja do 11 czerwca. Aż siedem z ośmiu przetargów będzie dotyczyć nowych instalacji OZE. URE wylicza, że we wszystkich ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości blisko 24 mld zł. Przypomnijmy, że w 2020 r. odbyło się także osiem aukcji OZE, w ramach których zakontraktowano blisko 54,5 TWh mocy za ponad 12,9 mld zł.

Ogłoszone aukcje oraz informacje dotyczące każdej sesji zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Zgodnie z ustawą o OZE Prezes URE musi rozstrzygnąć wszystkie aukcje do 30 czerwca 2021 r. Każda z nich będzie realizowana zgodnie z regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, który został przygotowany przez prezesa URE, a zatwierdzony przez Ministra Klimatu Michała Kurtykę. W tym dokumencie uwzględniono zasady, według których powinny być zrealizowane aukcje OZE. Wskazano m.in. tryb składania ofert, przebieg oraz sposób rozstrzygnięcia aukcji. Wskazano także warunki przetwarzania danych dotyczących wytwórców, wymagania techniczne dotyczące dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu aukcji. W aukcjach mogą wziąć udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w instalacji OZE lub wytwórcy biogazu rolniczego wytworzonego w instalacji OZE oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej.

Pierwsze aukcje OZE w Polsce odbyły się w 2016 r.

System aukcyjny OZE funkcjonuje w Polsce od 2015 r.  – pierwsze aukcje odbyły się w 2016 r. 20 lutego 2015 r. uchwalono ustawę o OZE, która otworzyła nowy rozdział wsparcia dla tego typu instalacji. W aukcjach przeprowadzonych w latach 2016 ‒ 2019 udzielono wsparcia dla ponad 2000 instalacji. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia tych aukcji może powstać ok. 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 1,7 GW w fotowoltaice oraz niecałe 70 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE. Beneficjentami systemu aukcyjnego są przeważnie wytwórcy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych lub w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore). Pozostałe technologie stanowią margines, aczkolwiek potencjał tkwi jeszcze w projektach opartych o technologie biogazowe.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia