Łączna moc z OZE

Łączna moc zainstalowana w OZE według stanu na 31.12.2018 r. wyniosła 8 593,430 MW! Stanowi to wzrost o 55,083 MW w stosunku do ubiegłego roku, kiedy wartość ta wyniosła 8 538,347 MW. Nie był to jednak tak duży skok jak w roku poprzednim. Rekordowy jest jednak dla instalacji fotowoltaicznych!

Poniżej prezentujemy dane z ubiegłych 3 lat.

Stan mocy zainstalowanej w OZE na 31.12.2018 r.

Rodzaj OZE stan na 31.12.
2016 r. [MW]
stan na 31.12.
2017 r. [MW]
stan na 31.12.
2018 r. [MW]
Instalacje
wykorzystujące
biogaz
233,967 235,373 237,618
Instalacje wykorzystujące
biomasę
1 281,065 1 362,030 1 362,870
Instalacje wykorzystujące energię
promieniowania słonecznego
99,098 103,896 146,995
Instalacje wykorzystujące
energię wiatru
5 807,416 5 848,671 5 864,443
Instalacje wykorzystujące
hydroenergię
993,995 988,377 981,504
Łącznie 8 415,541 8 538,347 80593,430
wzrost r/r 1 445,508 122,806 55,083

Opracowanie własne na podstawie danych URE

Dane dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii obejmują instalacje, które uzyskały:
– koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej,
– wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji);
– wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego);
-mikroinstalacje, wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia.

Fotowoltaika w górę!

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych na koniec 2018 r. wyniosła 146,995 MW wobec 103,896 MW w poprzednim roku. Oznacza to, przyrost mocy na poziomie 43 MW. Przypominamy, że są to liczby dotyczące tylko instalacji koncesjonowanych i rejestrowanych przez URE.
Należy wiedzieć, że rzeczywista wartość mocy z fotowoltaiki jest większa – w zestawieniu nie uwzględnia się mikroinstalacji.

Wiatrowa na pierwszym miejscu, ale nie ma powodów do zadowolenia!

Największy udział mocy zainstalowanej OZE miały instalacje wiatrowe. Dane na koniec 2018 roku mówią o 5 864,443 MW zainstalowanej mocy. Przyrost mocy w  tym sektorze to 15,8 MW.  To oznacza zdecydowane zahamowanie inwestycji wiatrowych. W ubiegłym roku pisaliśmy o rekordowo niskim przyroście mocy na poziomie 41 MW w 2017 roku. Jak pokazują twarde dane, w 2018 roku było zdecydowanie gorzej.

Biomasa bez zmian, wodna z regresem

Łączna moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących biomasę wyniosła 1362,87 MW, poprawiając ubiegłoroczny rekord o 840 kW.

Trzecia pod tym względem jest energetyka wodna. W 2018 r. zaliczyła spadek o 6,873 MW w porównaniu do 2017 r.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia