Urząd Regulacji Energetyki informuje, że spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe.

Duże zainteresowanie przetargiem

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2016 r. w sprawie piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 2425 ofert. Komisja odrzuciła 327 z nich. Wybrano 2065 ofert,  natomiast 33 ofert zostało odrzuconych.

Prawa majątkowe w zamian za efektywność energetyczną

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej i jego przekazanie na Towarową Giełdę Energii S. A.  jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych.  Ma to miejsce w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg. Dzięki temu, każdy z przetargów jest szansą na uzyskanie świadectw, będących uprawnieniami majątkowymi. Znaczy to, że można czerpać korzyści finansowe z ich sprzedaży. Ich cena zależna jest od aktualnego ich kursu na giełdzie. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja prawa majątkowego będzie mogła nastąpić dopiero po faktycznym zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, zawiadomieniu Prezesa URE o jego realizacji oraz po przekazaniu – przez Prezesa URE – świadectwa na Towarową Giełdę Energii SA.

Zachęta do zwiększania efektywności energetycznej

Dzięki organizowaniu przetargu i przyznawaniu praw majątkowych, zachęca się podmioty do realizowania przedsięwzięć mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej. Korzyścią z większej efektywności jest mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie – oszczędności oraz ochrona środowiska (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, mniej wytwarzanych odpadów). Do działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej zaliczają się np.: termomodernizacja budynków, ograniczanie strat związanych z przesyłem energii, przeprowadzanie audytów energetycznych i dalsze działania w oparciu o ich wyniki, zmniejszanie zapotrzebowania na energię,  modernizacja instalacji, wymiana urządzeń, np. kotłów na nowocześniejsze o wyższej sprawności, instalowanie odnawialnych źródeł energii.

Efektywność energetyczna podstawą zrównoważonego rozwoju

Oszczędzanie energii elektrycznej jest jednym z podstawowych działań związanych z troską o stan środowiska naturalnego. Obecne tendencje mają na celu zmniejszanie zużycia energii, zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz szeroko pojętą poprawę efektywności energetycznej: budynków, instalacji i urządzeń. Z punktu widzenia technologicznego, można tego dokonywać na wielu szczeblach. Podstawą jest przeprowadzanie audytów energetycznych budynków i na tej podstawie określanie ich zapotrzebowania na energię. Kolejnym krokiem jest dostosowanie ilości dostarczanej energii do tego zapotrzebowania. Wymiana urządzeń – tak, żeby reprezentowały wyższą klasę energetyczną również jest bardzo istotnym działaniem. Wreszcie, modernizacja przestarzałych instalacji oraz ograniczanie strat związanych z przesyłem energii elektrycznej. Według Rzeczpospolitej, straty na przesyle sięgają średnio 12% rocznie.  Wszystkie te czynności zmierzają do zapewnienia bardziej wydajnego użytkowania energii. Należy pamiętać, że nie istnieją w pełni „ekologiczne” źródła energii; nawet produkcja energii odnawialnej wiąże się (chociażby na etapie wytwarzania urządzeń służących do jej pozyskiwania) z generowaniem odpadów, zanieczyszczaniem powietrza, zużywaniem prądu, wody, wywieraniem rozmaitych presji na środowisko. Dlatego właśnie należy poświęcać szczególną uwagę dążeniu do jak największej efektywności energetycznej.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki  –  www.ure.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia