Do 28 lutego bieżącego roku, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem muszą wysłać do URE sprawozdania z działalności za 2019 rok. W tym roku sprawozdanie będzie wyglądało nieco inaczej niż zwykle. Oprócz standardowych informacji, wyżej wymienione podmioty będą musiały przedstawić wyjaśnienia dotyczące stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych. Jakie parametry zostaną sprawdzone?

Co zwykle zawiera sprawozdanie?

Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Informacje uzyskane w wyniku tego badania stanowią dla regulatora podstawę do oceny branży i efektywności przedsiębiorstw.

W tym roku oprócz standardowych informacji, Prezes URE chce się dowiedzieć, jak przedsiębiorstwa dostosowują się do stojących przed branżą wymogów środowiskowych.

Według Prezesa URE Rafała Gawina, wiedza na jakim etapie jest dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych w Polsce, do obowiązków wynikających z dyrektywy sprawie emisji przemysłowych jest ważna z punktu widzenia stabilności dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrywania odbiorców w ciepło.

Jakie parametry będą sprawdzane?

Od przedsiębiorców oczekiwane są informacje m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia oraz wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą.

Wdrożone do polskiego porządku prawnego – przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze – normy środowiskowe, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów.

A co jeśli normy nie są spełnione?

Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie spełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Około 400 podmiotów, czyli wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego bieżącego roku.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia