Urząd przygotował ankiety dotyczące sprzedaży energii elektrycznej w latach 2019-2020, które należy odesłać do Urzędu do 31 października 2021 roku. Podmioty sprzedające energię elektryczną powinny wypełnić i przesłać ankiety – wraz z dowodami wniesienia opłat zastępczych – pocztą tradycyjną oraz elektroniczną do Urzędu Regulacji Energetyki.

Energia elektryczna na własny użytek – kiedy i w jakiej sytuacji?

Przypominamy, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu m. in. energii elektrycznej na własny użytek, co jest zgodne z Prawem Energetycznym. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

– Energię elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję (np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez odbiorcę końcowego), należy uznać za zakupioną na własny użytek – wyjaśnia URE.

Dotyczy to również przypadku, kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie refaktury. Sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić obowiązek OZE.

Obowiązek OZE

Ilość energii elektrycznej dostarczona odbiorcy końcowemu w ramach bilansowania handlowego powinna być uwzględniona przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, co z kolei stanowi podstawę wypełnienia obowiązków OZE.

Obowiązkowi OZE podlegają również te przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej a energię elektryczną tak zakupioną zużyły na potrzeby własne (przedsiębiorstwa te są wtedy odbiorcami końcowymi tej energii).

Umarzanie świadectw pochodzenia

W lipcu informowaliśmy ponadto, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przygotował nowe, odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu, wzory wniosków o umorzenie świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z biogazu rolniczego lub innych odnawialnych źródeł energii (świadectwa błękitne i świadectwa zielone).

Kto ma obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej? Są to przedsiębiorcy wytwarzający lub handlujący energią elektryczną (wpisani na wykaz odbiorców) lub odbiorcy przemysłowi zużywający co najmniej 100 GWh energii na rok. Ponadto zobowiązany jest także odbiorca końcowy inny niż odbiorca przemysłowy i jednocześnie członek giełdy lub rynku organizowanego przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski. Termin umorzenia świadectw za 2021 rok upływa 30 czerwca 2022 roku.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia