URE sprawdzi oszczędności energii w administracji publicznej. Pierwszy termin w marcu

Do końca marca 2023 r. powinny wpłynąć sprawozdania od jednostek finansów publicznych w zakresie realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Monitoring prowadzi prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Kierownicy zobowiązanych jednostek muszą przedłożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 r. pierwsze sprawozdania z oszczędności energii za grudzień 2022 r. Sprawozdania za cały 2023 r. należy złożyć do 31 marca 2024 r. Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. Obowiązek narzuca ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, która weszła w życie 18 października 2022 r. Przepisy mają na celu wprowadzenie wyższych standardów w sektorze publicznym na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ich wprowadzenie ma związek z kryzysem energetycznym oraz potrzebą ograniczenia konsumpcji energii i ciepła w Polsce w dobie niedoborów surowców ich wysokich cen. 

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek dotyczy organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. Do oszczędności zobowiązane są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto obowiązek oszczędnościowy powinny zrealizować takie instytucje jak Narodowy Fundusz Zdrowia, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury.

W ustawie zastrzeżono, że do oszczędności nie wlicza się redukcji energii w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa. Nie wlicza się też zużycia energii przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych (np. w serwerowni). Wyjątki dotyczą też infrastruktury krytycznej. Jakie rozwiązania w takim razie ma do dyspozycji sektor publiczny? Może to być ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach modernizacja lub wymiana oświetlenia (np. na LED), wprowadzenie inteligentnego opomiarowania i systemów zarządzania energią, wykorzystanie do ogrzewania zajmowanych budynków ciepła odpadowego z serwerowni. Kluczowe jest wdrożenie działań komunikacjach wśród pracowników.

Monitoring w tym zakresie realizuje prezes URE. W przypadku, gdy jednostki nie spełnią wymagań wynikających z ustawy, grożą im kary. Konsekwencje przewidziane są też w przypadku niepoinformowania regulatora o podjętych działaniach w ustawowym terminie.

URE informuje, że przygotował formularz sprawozdawczy dotyczący zużycia energii elektrycznej. Punktem odniesienia dla redukcji zużycia energii w grudniu 2022 roku jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Natomiast oszczędności osiągane w 2023 r. należy odnieść do całkowitego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku.

Źródło: URE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia