Jednostką stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi jest kilowatogodzina (kWh) – 0,0037 zł/kWh. Biorąc pod uwagę wzory (podane poniżej) i następujące fakty:

  • opłata OZE jest już pobierana od dnia 1 lipca 2016 r.,
  • stawka z początkiem roku 2017 wzrośnie prawie o połowę,

łatwo wyciągnąć wnioski, że przewiduje się znaczny wzrost wysokości kwoty planowanej do pobrania Gi, ponieważ nie można przypuszczać raczej, że to nagły spadek poboru energii elektrycznej względem poprzedniego roku (Qi-1), a najwyraźniej zebrane dotychczas środki, które nie zostały jeszcze wykorzystane, nie będą wystarczające, aby pokryć gwałtowny wzrost kosztu systemu wsparcia.

Stawka opłaty OZE na dany rok kalendarzowy jest kalkulowana według wzoru:

image001

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

SRi – stawkę opłaty OZE na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w złotych za MWh,

Gi – wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na który jest kalkulowana stawka opłaty OZE,

Qi-1 – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w  krajowym systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia opłaty OZE w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym jest kalkulowana stawka opłaty OZE na kolejny rok kalendarzowy,

SRi-1 – niewykorzystane środki z opłaty OZE pozostałe z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest kalkulowana stawka opłaty OZE, wyrażone w złotych.

Natomiast podstawę do kalkulowania w danym roku „i” stawki opłaty OZE na rok następny, zgodnie z art. 99 ustawy OZE, stanowi wysokość kwoty oznaczonej symbolem Gi, którą oblicza się według wzoru:

image002

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOZEfi – sumę środków przeznaczonych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy OZE,

LOZEi – wydatki i koszty, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy OZE,

EOZEi – prognozowany, na dzień 31 grudnia danego roku „i”, stan środków na rachunku opłaty OZE, zgodnie z informacją, o której mowa w art. 102 ust. 3 pkt 2 ustawy OZE.

Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1 art. 102 ustawy OZE oraz koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 ustawy OZE (dalej „oreo”), związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i rozliczaniem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3, oznaczone symbolem LOZEi, oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

image003

COZEi –   kwotę należności głównych (kapitału) z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez oreo, w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy OZE, wymagalnych w danym roku kalendarzowym,

IOZEi –    kwotę odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez oreo, w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy OZE,

FOZEi –   planowane w danym roku koszty bieżącej działalności oreo, związane z prowadzeniem rachunku opłaty OZE i pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4
i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki dla GLOBEnergia

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia