URE przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o OZE deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji uprawniony jest złożyć wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, a także – będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

W tym kontekście należy pamiętać, że podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.  Wymóg koncesji nie dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, w małej instalacji, z biogazu rolniczego oraz wyłącznie z biopłynów.

Stosownie do treści Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z grudnia 2015 r. wytwórcy, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o OZE, a którzy zamierzają przystąpić do aukcji powinni posiadać (z wyłączeniem wytwórców energii z OZE w mikroinstalacji):

– koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, z której będzie wynikało, że energia jest wytwarzana w instalacji OZE w rozumieniu odpowiedniego zapisu ustawy,

– wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub

– wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Koncesje uzyskane przez wytwórców przed dniem 4 maja 2015 r., które swym przedmiotem i zakresem obejmują wyłącznie „odnawialne źródła energii”, zamiast „instalacji odnawialnego źródła energii”, w rozumieniu nadanemu temu pojęciu przez przepis art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, nie uprawniają wytwórcy do skutecznego złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji – w związku z tym konieczne jest dokonanie odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj.

Kilka dni temu Urząd Regulacji Energetyki poinformował również o stanowisku względem prawidłowej interpretacji sformułowania „(…) dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia (…)”, którym ustawa OZE z lutego 2015 r. operuje w wielu miejscach. Od tego zapisu jest również uzależniony okres wsparcia, obowiązku zakupu energii elektrycznej, a także prawa do pokrycia ujemnego salda w stosunku do instalacji OZE, o których mówią odpowiednie przepisy. URE podsumowuje, że we wszystkich przypadkach, w których ustawa o OZE odwołuje się do okresu wsparcia, okresu obowiązku zakupu energii elektrycznej oraz okresu prawa do pokrycia ujemnego salda, dla instalacji, w których energia elektryczna została wytworzona przed dniem 1 lipca 2016 r., okres ten należy ustalać z uwzględnieniem świadectw pochodzenia, z których wydaniem łączyło się wygenerowanie określonego wolumenu praw majątkowych, tj. dokumentów w postaci papierowej bądź elektronicznej, z którymi związane są prawa majątkowe powstające z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym we właściwym rejestrze świadectw pochodzenia.

W konsekwencji, data we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, wskazywana w pozycji „Dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE potwierdzony świadectwem pochodzenia (dzień/miesiąc/rok)”, nie powinna być datą wcześniejszą niż 1 października 2005 r. i każdorazowo powinna odzwierciedlać pierwsze wytworzenie energii elektrycznej w danej instalacji w tej lub po tej dacie, potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia.

Z pełną informacją można zapoznać się tutaj.

Opracowane na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki