Urząd Dozoru Technicznego poszukuje członków Komisji Egzaminacyjnej OZE

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową instytucją działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych, w tym także związanych z odnawialnymi źródłami energii. UDT spełnia też rolę jednostki certyfikującej instalatorów OZE oraz akredytującej ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE. Obecnie prowadzony jest nabór kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej OZE. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

System certyfikacji instalatorów OZE oraz akredytacji ośrodków jest przewidziany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii z OZE. Wymagania dokumentu wdrożono do prawa polskiego ustawą o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku. Na bazie tych regulacji Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się akredytowaniem organizatorów szkoleń i certyfikacją instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest mniejsza niż 1 MW (według nowych przepisów), albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 3 MW (przed nowelizacją ustawy o OZE było 900 kW). Ponadto system szkoleń i akredytacji obejmuje instalatorów kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat wydany przez UDT jest jednym z najbardziej wiarygodnych dokumentów potwierdzających umiejętności instalatora. Wielokrotnie na łamach GLOBEnergia.pl uczulaliśmy, że przed realizacją instalacji np. paneli fotowoltaicznych, warto poprosić instalatora o potwierdzenie swoich kwalifikacji. Wówczas należy upomnieć się o przedstawienie certyfikatu do wglądu. Taki dokument jest wydawany na 5 lat.

Według stanu na 9 grudnia 2021 roku, UDT wydał 7805 certyfikatów dla instalatorów OZE.

Zostań członkiem Komisji Egzaminacyjnej OZE!

UDT obecnie poszukuje kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej OZE, przeprowadzającej egzaminy dla instalatorów odnawialnych źródeł energii ubiegających się o wydanie certyfikatu UDT. Dokumenty można składać do 15 grudnia 2021 roku. 

Jak wyjaśnia UDT, wnioski o powołanie członka Komisji mogą zgłaszać w szczególności izby gospodarcze i izby rzeczoznawców oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne, jednostki i instytucje o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym wykonujące działalność w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii; producenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii oraz ośrodki szkoleniowe lub szkoły, w których prowadzi się kształcenie zawodowe z zakresu instalacji odnawialnego źródła energii lub energetyki.

Kandydat na członka Komisji powinien mieć ukończone studia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub studia podyplomowe oraz posiadać udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową albo wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową.

Program szkoleń UDT nie nadąża za rozwojem rynku PV

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych, z założenia skupia się na węższym zakresie wiedzy. UDT narzuca program szkoleń, który w opinii Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV nie nadąża za rozwojem i dynamiką rynku PV w Polsce. W niektórych aspektach programy te są nieaktualne, a zdobywana wiedza okazuje się bezużyteczna (np. szkolenia dotyczące technologii niemających już dzisiaj znaczenia rynkowego). Programy kształcenia nie odnoszą się również do kwestii projektowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które jest obecnie jednym z priorytetów w realizacji tych inwestycji - wskazuje stowarzyszenie.

Źródło: UDT, własne