10 września 2015 Sejm przyjął wszystkie poprawki wniesione przez Senat do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawy antysmogowej.

 
Znowelizowane przepisy umożliwią władzom samorządowym wprowadzanie ograniczeń w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw, a także określanie parametrów technicznych lub parametrów emisji dla kotłów, zwłaszcza opalanych paliwami stałymi. Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP.
 
Przypomnijmy, że Przyjęta 5 sierpnia 2015 roku przez Sejm nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewiduje m.in., że sejmik województwa będzie mógł, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania.
 
Zakaz ten będzie mógł zostać wprowadzony w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki. Ma to umożliwić samorządom powszechne i skuteczne wykorzystanie tego narzędzia do ograniczenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji zmniejszyć ma się zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza.
 
czy andrzej duda podpisze ustawę antysmogowa
 
Zgodnie z nowelizacją, w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami lub zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji.
W uchwale będą mogły znaleźć się też inne elementy, m.in. wyłączenia z ograniczeń dla pojazdów należących do mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i Policji).
 
Źródło: Ministerstwo Środowiska