Przedstawiamy stanowisko Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki wobec najczęściej zadawanych pytań dotyczących ustaw:
– z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1164 oraz z 2014 r., poz. 457, poz. 900 oraz poz. 1088),
– z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 457 i 1088),
– z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088).

W dokumencie znajdziemy między innymi pytania:

 • Jakie warunki, w świetle nowych przepisów regulujących rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych, powinny zostać spełnione przez biomasę/biokomponenty, aby mogły one zostać zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW)?
 • Jakie są skutki wejścia w życie art. 3 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonano zmiany w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzono nowy art. 11a)?
 • Jakie są skutki wejścia w życie art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, w którym dokonano zmiany w ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzono nowy art. 5a)?
 • Na jakich zasadach zakłady przetwórcze mają kupić biomasę w III i IV kwartale 2014 r., aby biokomponent z niej wyprodukowany spełniał kryteria zrównowaSonego rozwoju i mógł zostać zaliczony do realizacji NCW?
 • Czy w świetle przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych biomasa kupiona w żniwa 2014 r., jako certyfikowana przez uznany system, po rejestracji właściciela systemu po dniu 1 października 2014 r. w Polsce również będzie mogła być wykorzystana do wykonania NCW? Czy na cele NCW będzie można zaliczać wyłącznie biomasę kupowaną jako certyfikowana po dniu 1 października 2014 r., tj. po rejestracji w rejestrze administratorów systemu certyfikacji uznanego systemu certyfikacji?
 • Czy systemy ISCC EU i RedCert EU powinny zarejestrować się w Polsce pomimo ich uznania przez Komisję Europejską?
 • Jak przebiega proces rejestracji w Polsce uznanych systemów certyfikacji – rejestr administratorów systemów certyfikacji? Czy dostępne są formularze zgłoszeniowe dla tych systemów? Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji? Czy dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski czy mogą być w języku angielskim?
 • Czy jest oficjalna data, do której uznane systemy certyfikacji powinny się zarejestrować w rejestrze administratorów systemów certyfikacji?
 • Czy organy certyfikujące ISCC, RedCert i inne powinny się w Polsce zarejestrować zgodnie z nowymi przepisami?
 • Czy Komisja Europejska została powiadomiona przez Polskę o transpozycji dyrektywy 2009/28/WE?
 • Czy wystarczającym jest, aby importowane biokomponenty były certyfikowane zgodnie z systemem EU czy będzie konieczna certyfikacja w uznanym systemie krajowym? Czy wystarczającym jest, aby produkcja biokomponentów była certyfikowana zgodnie z systemem EU czy będzie konieczna certyfikacja w uznanym systemie krajowym?
 • Czy i od kiedy przemysł olejarski będzie zobligowany do wykonywania indywidualnych kalkulacji dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?
 • Czy i kiedy oraz w jakim dokumencie obwieszczono wykaz obszarów, o których mowa z art. 28 ust. 6 ustawy?
 • Do jakiego terminu zachowują waŜność dokumenty uprawniające podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wydane przed dniem 1 października 2014 r. przez podmiot posiadający zgodę na stosowanie uznanego systemu certyfikacji?
 • Czy biomasa dostarczona wytwórcy po 31 grudnia 2014 r., a wytworzona wcześniej i nie spełniająca kryteriów zrównoważonego rozwoju może służyć do wytworzenia biokomponentu, który ma zostać zaliczony do realizacji NCW po dniu 1 stycznia 2015 r.? Na jakiej podstawie wytwórca moŜe sprawdzać kiedy przetwórca wytworzył biomasę?

Pobierz Plik TUTAJ.