Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r. Do Senatu została przekazana w dniu 23 lipca 2019 r. Senat zajmie się jej zapisami na kolejnym posiedzeniu, które przypada na 31 lipca – 2 sierpnia. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Z oficjalnych informacji wynika, że Marszałek Senatu w dniu 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Przypomnijmy, że ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

Status ustawy po prasach w Sejmie

Przyjęta nowelizacja jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców, którzy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. Jest to efekt zawartego w noweli tzw. pakietu prosumenckiego.

Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

  • Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW),
  • Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne,
  • Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców,
  • Zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.
  • Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW,
  • Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Na mocy poprawki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt umożliwia także tworzenie na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielni energetycznych, które będą miały prawo do prosumenckich zasad rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.


Czytaj więcej o spółdzielniach energetycznych – TUTAJ


Aukcje OZE 2019

Zaproponowane przepisy umożliwiać będą także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii elektrycznej w wielkości ok. 10 TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3 TWh.

Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.

Redakcja GLOBEnergia