Podczas trzeciego dnia 14. posiedzenia Senatu, Izba odrzuciła rządowy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia czasowo definicję drewna energetycznego. Na 16. posiedzeniu Sejmu uchwała Senatu została odrzucona. Większość bezwzględna potrzebna do odrzucenia uchwały wynosiła 206 głosów, a za odrzuceniem głosowało 221 posłów. W związku z tym ustawa trafiła do podpisu Prezydenta.

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energiii, która zmienia czasowo definicję drewna energetycznego i ma umożliwić wykorzystanie surowca drzewnego oraz produktów jego przetworzenia na cele energetyczne.

Jak brzmi nowa definicja drewna energetycznego?

Projekt nowelizacji ustawy o oze zmienia definicję drewna energetycznego. W projekcie noweli pojawił się art. 184f, który brzmi następująco:

„Art. 184f. Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. za drewno energetyczne uznaje się:

  1. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;
  2. produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;
  3. odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.”

Oprócz tego, ustawa przewiduje regulacje umożliwiające wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów powstałych w procesie obróbki drewna i wykorzystanie na cele energetyczne drewna poużytkowego oraz zawiera przepisy przejściowe rozstrzygające o znaczeniu i cechach jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego.

Kontrowersje

Zmiana definicji drewna energetycznego wzbudza wiele kontrowersji i protestów. Ekolodzy wskazują, że rozkładające się niewykorzystane drewno, pozytywnie wpływa na stan lasów, między innymi poprzez powstawanie próchnicy, która poprawia strukturę gleby, utrzymuje jej wilgotność i jest źródłem składników pokarmowych dla roślin. Przeciwnicy uważają również, że zmiana da pretekst do zwiększenia wycinki w lasach, czy na terenach chronionych. Co więcej, pojawiają się argumenty, że marnotrawstwem jest spalanie drewna, które mogłoby zostać w ten czy inny sposób wykorzystane przez przemysł przetwórczy. Argumentem jest również brak konsultacji społecznych.

Według zwolenników przyjęcia zmiany definicji drewna energetycznego, po raz pierwszy mamy na rynku taką sytuację, w której nieodebranego drewna jest więcej, niż przemysł drzewny może przetworzyć i że do energetyki trafi tylko niepełnowartościowe drewno. Padają również argumenty, że zmiana jest jedynie czasowa.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Zmieniona definicja drewna energetycznego zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r, a utraci moc 31 grudnia 2021 r.

Redakcja GLOBEnergia