UWAGA! Firma Schüco informuje o zagrożeniu

Firma Schüco jako były producent m.in. wysokiej jakości modułów solarnych w ramach poczuwania się do obowiązku aktywnego i pasywnego monitorowania produktów stwierdziła ostatnio, że niektóre moduły solarne oferowane przez tę firmę mogą być dotknięte usterką wynikającą z wady produktu poddostawcy. Ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktów jest najważniejszą zasadą jaką Schüco kieruje się w swoim postępowaniu, firma podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zagwarantować, że ani kupujący, ani osoby postronne nie będą narażone na szkody podczas korzystania z wyprodukowanych przez nich wyrobów.

Zdjęcie autora: Schüco International Polska Sp. z o.o.

Schüco International Polska Sp. z o.o.

Ze względów prewencyjnych w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Firma Schüco informuje o wadzie modułu solarnego, która może być spowodowana wadliwą folią poliamidową pochodzącą od poddostawcy, występującą na tylnej stronie modułu. Opisana poniżej wada może występować w modułach dostarczonych przez firmę w latach 2010-2012.

W wyniku badań terenowych firma Schüco ustaliła, że pewien rodzaj folii poliamidowej występującej na tylnej stronie modułów, pochodzącej od określonego producenta, może ulegać uszkodzeniom, których skutkiem są pęknięcia tej folii. Zagrożenie wystąpieniem ww. uszkodzeń zależy od materiału, lokalizacji i typu instalacji, a także od innych czynników. 

W szczególnych zewnętrznych warunkach atmosferycznych i środowiskowych nie można wykluczyć zagrożenia życia i zdrowia w wyniku porażenia prądem elektrycznym.

Ze skutkiem natychmiastowym zabrania się dotykania części instalacji solarnej, które mogą być uszkodzone z powodu opisanych powyżej wad folii, bez zastosowania środków ochrony przeciwporażeniowej opisanych poniżej.

Wadliwe artykuły

TYPY MODUŁÓW I OZNACZENIA NUMERÓW SERYJNYCH

Wada może dotyczyć folii na tylnej stronie następujących modułów solarnych, sprzedawanych przez firmę Schüco w latach 2010 – 2012:

Numer artykułuTyp modułu
259998 MPE 205 PS 05
259647MPE 210 PS 05
259996 MPE 215 PS 05
272661 MPE 220 PS 05
271312 MPE 175 MS 05
271313MPE 180 MS 05
271314MPE 185 MS 05
271362 MPE 190 MS 05
271238 MPE 200 PS 05

WADLIWE MODUŁY O PODANYCH POWYŻEJ NUMERACH ARTYKUŁÓW MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE NUMERU SERYJNEGO.
PRZYKŁAD NUMERU SERYJNEGO: 27130905500101116780
W PRZYPADKU POTENCJALNIE WADLIWYCH MODUŁÓW NA 11. MIEJSCU NUMERU SERYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ CYFRA „0“.

Ważne informacje

W PRZYPADKU SAMODZIELNEJ EKSPLOATACJI INSTALACJI Z WYŻEJ WYMIENIONYMI MODUŁAMI SOLARNYMI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

FIRMA SCHÜCO PROSI O SPRAWDZANIE LUB KONTROLĘ SYSTEMU SOLARNEGO TYLKO PO SPEŁNIENIU NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:
W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO DOTYKAĆ MODUŁÓW SOLARNYCH BEZ ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ. NIE WOLNO TAKŻE DOTYKAĆ PRZEWODÓW LUB ZŁĄCZY, CZĘŚCI KONSTRUKCJI NOŚNEJ ANI INNYCH CZĘŚCI INSTALACJI SOLARNEJ BEZ PODJĘCIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DO UKŁADU SOLARNEGO NIE MAJĄ DOSTĘPU OSOBY TRZECIE NIE POSIADAJĄCE WIEDZY O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POINFORMOWAĆ PERSONEL SPECJALISTYCZNY O ISTNIEJĄCYM ZAGROŻENIU.

JEŻELI NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ BRAKU DOSTĘPU DO INSTALACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE NIE POSIADAJĄCE WIEDZY O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU, POWINNA ONA ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZDEMONTOWANA PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL, A MODUŁY SOLARNE ZUTYLIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

NALEŻY PRZEKAZAĆ NINIEJSZE OSTRZEŻENIE WSZELKIM OSOBOM, KTÓRE MOGĄ PRACOWAĆ PRZY INSTALACJI LUB MIEĆ Z NIĄ KONTAKT, BEZ JAKICHKOLWIEK WYJĄTKÓW.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: solartf@schueco.com.

Pracownik firmy Schüco skontaktuje się z Państwem, aby w razie potrzeby przekazać dalsze informacje i omówić z Państwem dalsze kroki.